[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O111p
settlement Velzeke-Ruddershove
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van Riddershouen maken Cont En(de) kenleec allen den ghenen die nu sijn en(de) hier na wesen selen / Dat jan ma-
kereel
Es Comen vor Ons En(de) heeft ghecocht wel en(de) wetteleke jeghen gosijn drabben En(de) jeghen magrieten sijn wetteleke
wijf Een dachmael en(de) neghen en(de) Eene alue roede merschs wel gheleuert ligghende te Riddershoue(n) tussche(n) willems mersch
van Coleem an deen side En(de) gheeraerds kindere van botelaer mersch an dander side Om Eene zekere somme van ghelde waer
af
dat hem gosijn drabbe en(de) magriete vornompt beede kenden wel ghemoet en(de) al vergolden / De welke voreghenomde mersch Es
pant en(de) becommert met anderre Erfachticheden Ouer Een alf mudde Corens te joncfrou magriete martijns papen dochter
liue En(de) van desen vorseiden dachmaele en(de) neghen En(de) Eene alue roede merschs / Es Gosijn en(de) mag(rie)te sijn wetteleke wijf
vornompt OntErft bi maninghe(n) van den hee(re) En(de) bi wijsdoume van scepen(en) En(de) met voghde En(de) jan makereel vors
Esser toe comen wel en(de) wettelec na dusage van den lande En(de) gosijn en(de) mag(rie)te vornompt hebbene ghelooft jaerlics te quite
ne
van de(n) vors alf mudde Corens te joncfrou mag(rie)te(n) liue vornompt / En(de) waer dat sake dat janne vorseit Oft den ghe-
nen
die den vornomde(n) mersch houden selen Cost Oft scade quame van joncfrou magriete(n) weghe(n) vorseit jn den name van de(n)
vornomde(n) alf mudde Corens / so heeft gosijn drabbe vors vp ghedreghe(n) wel en(de) wettelec den hee(re) jn hande(n) alle die
Erfachtichede die hi heeft ligghende binne(n) den heerscepe van Riddershoue(n) vornompt / En al dat goe[t] [dat] hi heeft
Oft namaels hebben mach binnen(n) den vorseide(n) heerscape Om janne makereele vornompt Oft de(n) ghene(n) die den
vorseide(n) mersch houde(n) selen Dien Cost en(de) scade an te verreekene Eue(n) verre dat der wet goet en(de) Recht sal
dincken jn kenlechede(n) der waerhede(n) hebbe(n) wij scepen(en) van Riddershoue(n) vorseit dese lettren gheseghelt met Onsen
zeghele vtehanghende En(de) behouden Elcs mans Rechte / Dit was ghedaen jnt jaer Ons hee(re)n doe men screef
Dertienhondert viere en(de) viertich vp den palmesaterdach Omtrent alf maerte


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]