[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1375 recto
Historiek
origPlace K744r
settlement regioantwerpen.lillo
region Antwerpen
Wij / Jan godeuaerts zone ende lauwereys wouters zone scepenen in lilloe maken cont en(de) kenlijc allen den ghenen die
desen brief zullen zien of horen lesen dat vore ons come(n) sijn in p(ro)peren p(er)sonen die minister en(de) dat co(n)ue(n)t van den
broederen van der derder oerdenen va(n) sinte fracisc(us) in antw(er)pen an deen p(ar)tie En(de) Jan willems zone van borch-
vliete ane dander p(ar)tie en(de) bekinden vor ons dat sij ond(er)linghe ghewilcoert hebben en(de) ouer een ghedraghe(n) sijn
met al sulken vorw(ar)den als hier na staen bescreuen dats te wetene dat die vors minister en(de) co(n)uent ghegheuen
hebben terue en(de) in erfleken rechte te houdene ende te hebbene den seluen Jan willems zone twee stucke(n) lants
houdende vijftiene ghemete luttel min of meer die gheleghen sijn binnen lilloe ghelijc dat haer oude brieue
houden die sij daer af hebben siaers om(m)e tiene guldine florine die men heet hallinghe Dats te v(er)stane al sul
ke guldine vors als onse lieue here van vlaenderen siaers van sinen cheinse vor twaelue oude grote tornoyse
elken guldenen vors sal doen nemen in lilloe als van iaerliker en(de) erfleker renten te gheldene en(de) te gheuene dese
vors tiene guldene florine alle iaere van den vors Jan willems zone en(de) van sine(n) nacomelinghen den vorghenoemde(n) minister
ende co(n)uente en(de) nacomelinghen van den vors godshuise op onser vrouwe(n) dach ter lichtmissen binnen antwerpen en(de) des soe
mach jan vors en(de) sijn nacomelinghe dit vors lant deluen en(de) grauen tote des lants p(ro)fite ende tot sijnre oerbaren En(de) met
al sulker vorw(ar)den w(ar)t dat de vors jan willems zone elcs iaers sinen vors cheins niet en ga[u]e te(r) vors t(er)mine en(de) alsoe langhe
daer na v(er)beide dat die cheins den anderen v(er)haelde dat die vors minister en(de) co(n)uent houe hant slaen soude moghen ane dit
vors lant en(de) daer toe an alle die husinghen die d(aer) nv ter tijt op sijn eertvast en(de) nagheluast of hier namaels op comen moghen
Ende dies vort dane ghebruken alse haer p(ro)per eyghijn goet ende dan soe en sal de vors jan willems zone en gheene vorwaerde
noch recht ane dit vors lant behouden noch oec op met dat op desen vors gront es eertvast en(de) nagheluast en(de) al dat op dese
vors erue es dat mach jan vors beteren en(de) niet argheren het en ware dat hi om(m)e oerbare bome vut dede en(de) nieuwe
ende ander settede Ende vort soe sullen dese vors husinghen sijn pant en(de) onderpant vore dese vors iaerlike en(de) erf
leke rente Ende vort soe es vorwaerde en(de) ondersproken dat Jan willems zone vors doen sal of sine nacomelinghen
alle cost van metsene Ende daer toe allen cost die op dat vors lant comen mach ten eeuweliken daghen Jn kennissen
der waerheit soe hebben wij scepenen vors desen brief beseghelt met onsen zeghelen vuthanghende Dit was ghedaen Jnt
iaer ons heren alsmen screef dusentich driehondert tseuentich ende viere opten achtiensten dach van sporkille

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]