[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 11683r
Historiek
origPlace H014p
settlement Damme
region West-Vlaanderen
Willem de witte Riguaerd de Sceppere hughe van hoedeleem jhan weildekin [en]de jhan de Ram / Wie Scepenen inde[r]
Dam doen tewetene allen den ghonen die dese lettre Sullen sien iof horen lesen Dat vor ons camen als vor Scepenen
boudene van rasewale die men heet de graue van [loeu]en ende kateline siin wijf ende ghauen halm ende wettelike
ghifte diederike .f. s(er) diederics van twintich Sceleghe siaers herueliker Renten ligghende vpt huus ende land mi
chiels taers staende inde westerste vutstrate tusschen arnoud hoeghaerds clerx huse ende ser woubrecht tonne-
kins kindren huse . Ende boudene van rasewaele ende kateline siin wijf vorseit gheloueden diederike .f. s(er) diederix
voerseit de vorseide twintich Sceleghe siaers Renten te Waranderne ende tewetten te waerne jeghen elken meinsche
met acht ende twintich sceleghe Siaers Renten men ghelden Sal jaerlijx telken onser vrouwen daghe talf oeste . Ende sie ver
lieden an beden siden ende verclarsden bi haren Eede dat de vorseide twintich Sceleghe siaers Renten vercocht
waren ende ghegheuen omme zeuen pond dartien Sceleghe ende viere peneghe goeder munten met allen coste van
den welken peneghen vorseit boudene van rasewale ende kateline siin wijf vorseit vor ons hem wel hilden ghe
paiet Jn kennessen van desen dinghen hebben Wie Scepenen vorseit dese lettre beseghelt met onsen zeglen vutanghen
de Dit was ghedaen SWonsdaghes na Sinte baertelmeus daghe int jaer ons heren als men scref .m(°). drie hondert
ende zestiene -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]