[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 35r
Historiek
origPlace N141
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wi Jacob stutin als profst Jhan van der heule zegher waye willem de Rike ende wouter mazier als Scepenen in de stede van Curtrike in dese tiit Doen te wetene
allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren zullen sien of hoeren lesen Dat Cornelis de brune ende Clemens [?] aruelins ziin wettelike wiif ziin com(m)en voer ons Ende heb
ben verkent ende verlijt dat Rugger de tolnere heft jeghen hemlieden ghecocht ende wel betaelt Twintech scellinghe paris. elke siaers te Renten eruelike
ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen zal in de Stede van Curtrike [?] telken daghe van [d]en paiementen . De welke twintech [scel]
linghe paris. siaers erueliker Renten voers. sij hebben beset ende bewiist Rugger den tolnere voors. te heffene te haelne ende te Reekene vp harelieder
huus ende erue dat si hebben staende ende ligghende bin der Stede van curtrike voeren te [?] in de steenstrate toe com(m)ende tusschen lieu[e]ns de
[sm]edeblanders huus ende erue an deen zide . Ende Jhans van der kringhe huus ende erue an dander zide . Ende bachten toe com(m)ende tfoorhoeft ten
kerchouewaert tusschen Jhans van kae [?] em huus ende erue an deen zide Ende willems mersch huus ende erue an dander zide . Te gheldene dese
voerseide twintech scellinghe paris. siaers erueliker Renten voers. Rugger den tolnere voers. of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen zal elke
siaers te tween paiementen achteruolghende Dats te wetene deen helt te kerstauende erst com(m)ende Ende dander helt te Sente Jhans messe
in midden zomere daer naest volghende . Ende alsoe voert gheldende van jare te jare eruelike ghedurende ende Cornelis de brune ende Clemensie
ziin wettelike wiif voers. ende ghelensden wel ende wettelike naer costume ende vsage van der stede van curt(ri)ke te Ruggers tolners bouf
voerenghenomt ende hi Rugger was der toe ghedaen ende der in gheeruet wel ende wettelike naer costume ende vsage van der stede
van curtrike voers. Jn kennessen van wareden hebben wi profst ende Scepen(en) voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren ghezeghelt met onsen p(ro)pren
zeghels vtehanghende Ghemaect ende ghegheuen intJaer van gracien als men screef / duzentech driehondert ende Sestech den
Een ende twintechsten dach in wedemaent -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]