[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 78r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
WJ Joes hamerde als proefst ende [?] [Reubin] Jan wicke Alaerd van der poerte ende heinric scamele Als scepenen Jnde stede van Curtrike Jn desen
tijt Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sulen sien of hoeren lesen Dat willem vanden kerchoue die men seit de busch ende kateline
shanen sijn wettelike wijf Sijn com(m)en voer ons ende hebben verkent ende verlijt Dat loy gossiel heift Jeghen hemleden ghecocht ende wel betaelt de
som(m)e van viere ende tiwntich scellinghe parisise elke siaers te Renten eeuwelike ende eruelike ghedurende / alsulke munte van parisisen als ghemen
like gaen sal inde stede van Curtrike Jaerlix telken daghe vanden paiementen / De welke eruelike Rente voerseit willem ende kateline sijn wettelic
wiif voerseit hebben beset ende bewijst Dat loy gossiel voerseit Ende si[i]n wettelic hoir ende naercom(m)ers wettelike besitters wesende van deser
voerseider Eruelike Rente zullen heffen halen ende Reeken elke siaers eeuwelike ende eruelike ghedurende vp haerleder huus ende Erue de
toebehoerende staende ende lighende binden scependom(m)e vander stede van Curtrike buter doernicpoerte dese voerseide eruelike Rente Elke siaers teene(n)
paiemente / Dats te wetene telken sente Jans messe mids somers Ende dies sal wesen deerste paiement te Sente Jans messe in midden
somer eerst com(m)ende Ende also voert gheldende van Jare te Jare eeuwelike ende eruelike ghedurende ende ten voers. daghe En(de) es te wetene
dat vte desen voers. huus en(de) erue nem(m)eer Renten Jaerlix vte gaet dan dese voerseide viere en(de) twintich scellinghe paris. Ende waert so datte(r)
eeneghe voere[nte] Jaerlix der vte ghinghe So hebben willem ende Cateline voerseit gheloeft te gheuene en(de) te Restituerne loye voers. ouer
elken pen(n)inc Achtiene pen(n)inghe paris. van also velen alser voerente vte ghinghe Voert so hebben si gheloeft vp hemleden en(de) vp alt hare
en(de) elc ouer al dese voerseide Rente loye voers. en(de) sinen wetteliken hoire en(de) naercom(m)ers te waranderne Costeloes en(de) scadeloes te houdene
Jeghen alle de ghene die hem eenich empechement souden moghen doen teeuweliken daghen Ende waert datter ghebrec an ware alle
coste en(de) alle scade die loy voerseit of de ghene die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen sal dade of hadde om(m)e dese ghelofte en(de) waranderinghe alse voers.
e[s] te ghecrighene die souden hem willem en(de) Cateline voers. ghelden bi Rade van scepenen van Curtrike Vander welker erueliker Rente
bouen verclaert de voers. willem ende kateline sijn wettelike wijf ghinghen vte ende gheleusden of wel ende wettelike naer costume
ende vsage vander stede van Curtrike te loys bouf voerseit Ende hi loy voerseit was der toe ghedaen ende derin gheeruet wel en(de) wettelic
naer costume en(de) vsage vander stede van Curtrike voers. .. Jn kennessen van wareden hebben wi proefst en(de) scepenen voerengheno(m)t dese
p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren seghels vtehanghende ghemaect ende ghegheuen Jnt Jaer van gracien als men screef dusentich
drie hondert achte ende Neghentich den Sesten dach in hoymaent -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]