[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 23r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wi . Jhan dauyt ende zegher waye als Scepenen in de stede van Curt(ri)ke in dese tijt Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren
zullen sien of hoeren lesen . Dat pieter de vaerwer doude es com(m)en voer mathiis stake als profst / ende voer wouter stake Jhan boeteline
ende ons als Scepen(en) vn curt(ri)ke voers. Ende heft ghecocht ende wel betaelt Jeghen pietren van den neste Een Camere ende erue der
toe behoerende staende ende ligghende bin den scependom(m)e van Curtrike in de haerlebekestrate bi den bailgen te groeninghe waert
tusschen willems signeurs huus ende erue an deen zide Ende maes meys huus ende erue an dander zide Vander welker Camere
ende erue voers. pieter van den neste voerseit ghinc vte ende ghelesde wel ende wettelike na costume ende vsage van der stede van
curtrike te pieters vaerwers bouf voerenghenomt behouden dies dat bi Rechter voerworden de voers. pieter van den neste zal hebben
ende behouden achte scellinghen ende eenen hallinc paris. elke siaers eruelike te Renten vp de voers. camere ende erue vallende te Sente
Jhans messe in midden zomere elke siaers . Ende pieter de vaerwer voers. was der toe ghedaen ende Jn de voers. came(re) ende erue gheeruet
wel ende wettelike Jn der manieren voerseit .Jn kenness(en) van wareden hebben wi Jhan dauijt ende zegher waye Scepen(en) voerengheno(m)t
dese p(rese)nte l(ett)ren ghezeghelt met onsen p(ro)pren zeghels vtehanghende Ghemaect ende ghegheuen int Jaer van gratien als men screef
duzentech driehondert Een ende vichtech . den viue ende twintechsten dach in Septembre -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]