[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 2152r
Historiek
origPlace H054p
settlement Gistel
region West-Vlaanderen
Jacob diederix Jan die moenec willem die ketelare Jan ardewst Jacob ians sone annu [?] erts Jacob jacobs sone robrechts
ende mechiel die vos scepenen in ghistele in dien tiden dat dese tsarter was ghemaect doen te wetene alle den ghenen
die desen tsarter sullen zien of horen lesen dat camen voor ons als voor scepenen Roeger wouters sone timmerma(n)s
ende griele siin wettelike wijf ende ghauen alme ende wettelike ghifte den here ian vromoude tonser vrouwen ghilde
boef van .iiij. linen lants lichtelijc min of meer ligghende bin den ambochte ende in die prochie van ghistele in diuer-
sen steden van den welken die twe linen va(n) dese(n) iiij line(n) lants vorseit ligende siin jn ene ieghenode ende heet ten reynuorde
en(de) es die stede daer glorie heinrics dochter heinrics wilen woende tusscen ians pieters soens ketelboeters lande of een zide ende
pieter balfels lande of ander side ende dese twe linen lants vors. ghelden xvij. penne par. Jaerlijcs Jn die raemoot scult
te renten coep ende versteruenesse als die auenture(n) gheuallen . Vort so leghets twe linen lichtelijc min of meer nort
van daer ian riquaerts die oude woenende was vort ouer van den weghe tusscen der wedue pieter hierincs lande of een side
ende pieters cocs ki(n)ts lande of ander side . vort so es deen line van desen twen linen lants vorseit gheldende en vierspint
taruen te ghistele te houe arueliker renten coep ende versteruenesse als die auenture(n) gheuallen Ende vort so cam dere ian
vromout als ghemaechtich van onser vrouwen ghilde Jn ghistele ende gaf weder roeger timermanne wouters sone
vorseit en(de) grielen sinen wetteliken wiue dese vorseide .iiij. linen lants liggende in diuersen steden alsoest vorseit es
met sire rechter scult gheldende alsoest vorseit es tenen arueliken cheinse ome dartich sceleghe par. tsiaers arue
liker renten te gheldene dene helt telken sinte ians messe voor die note ende die ander helt telken sinte baues messe naer
der note ewelike ende aruelike ghedurende coep ende versteruenesse gheldende als die auenturen gheuallen Jn kennessen
der wareden ende ome dat wi scepenen vors. willen dat dese dinghen goet ende wel ghehouden sullen bliuen so hebben
wi scepenen vorseit desen presenten tsarter ghezeghelt met onsen zeghelen wthanghende dit was ghedaen Jnt iaer
ons heren als men screef . m . ccc . lx . ende . een . up . den . derden . van april

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]