[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 47r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij maertin staec als proefst Ende Rugger de Clerc willem vanden leene Jhan gillioen ende ghiselbrecht de poerte(re) als scepenen Jnde
stede van Curtrike in dese tijt . Doen te wetenen allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of hoeren lesen Dat Jhan van aelst ende marie sijn
wettelike wijf Sijn com(m)en voer ons Ende hebben verkent ende verlijt dat Jhan de Clerc heift Jeghen hemleden ghecocht ende welbetaelt
twelef scellinghe paris. elke siaers te Renten eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen sal inde stede van Curtrike
Jaerlix telken daghe vanden paiemente De welke eruelike Rente Jhan ende marie voers. hebben beset ende bewijst Jhanne den Clerc voers.
of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen sal Jaerlix te heffene ende te Reekene vp haerleder huus ende erue dertoebehoerende staende ende
ligghende binder stede van Curtrike inde stockerstrate$ tusschen wouters vanden vpstalle huus en(de) erue an deene side Ende Jhans vanden
dame huus ende erue and ander side Te gheldene dese voers. eruelike Rente elke siaers teenen paiemente Dats te wetene te paesschen
Ende dies sal wesen deerste paiement te paesschen eerst com(m)ende Ende also voert gheldende van jare te Jare eruelike ghedurende en(de) ten voers.
daghe vander welker erueliker Rente beset ende bewijst also voerseit es Jhan ende marie sijn wettelike wijf voers. ghinghen vte en(de) ghelens
den der of wel ende wettelike naer costume ende vsage vande stede van Curtrike te Jhans Clerx bouf voerenghenomt Ende hi Jhan de Clerc
voers. was dertoe gehdaen ende derin gheeruet wel ende wettelike / naer costume ende vsage vand(er) stede van Curtrike voers. Jn kennessen
van wareden hebben wij proefst ende scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met osnen p(ro)pren seghels vte hanghende ghemaect
en(de) ghegheuen int Jaer van g(ra)tien als men screef dusentich driehondert Seuene en(de) sestich den andren dach in decembre -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]