[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
kenlic zij allen dat jan van den nuevile Ende jonfr kateline dierlays siin wetteleke wijf hebben vercocht bi goeder ghetrouwer
vorwordden daer zij hemlieden af hebben verkent ouer al wel betaelt ende vernought / den bringhere van deser cyrog(ra)phien voert an
te jnnene en(de) te heffene als zij vallen zelen ten convente van den fremen(n)uere(n) taudenarde bouf / de .xvj. sc paris siaers erffeleker Renten
vallende telken half maerte gheel die jan en(de) jonfr kateline vors hadden / die beset ende bewijst siin op thouchuus ende erue an triepen
hallinc straetkin
te paemle dat wouters swinters nv es / Ende voert de .x. sc par siaers erffeleker Renten vallende telken half maerte
gheel die jan en(de) jonfr kateline vors hadden die beset ende bewijst siin op thuus en(de) erue te Paemle daer Roegier de winter Eruachtich
vte verstaerf tusschen den vorseiden huus en(de) erue Ende jan profeets huus en(de) erue / Ende al dese vorseide erffeleke rente te betaelne ten
daghen als soe vallen sal met alsulcker vlaend(er)scher munten als dan de stede van audenarde sal doen ontfaen van haerrer Erffeleker
Renten van den welcken vornou(m)den erffeleken renten vten vorseiden huussen en(de) eruen gaende ghelijc dat hier vorscreue(n) staet hemlieden
jan van den nuevile En(de) jonfr kateline dierlays siin wijf vors met hem alse met haren wetteleken voeght der af onthuut en(de) ontheruet
hebben wetteleke / Ende doe so was Gheeraert Raephoeft de jonghe in de vorseide Erffeleke Renten vten vorseiden huussen ende erue(n) gaende
ghelijc dat vorscreue(n) staet wetteleke met voeghde der in gheheruet ten fremen(n)uers en(de) conuente bouf vors En(de) jan van den nuevile ende
jonfr kateline siin wijf vors hebben belooft en(de) bewijst op hemlieden en(de) op al haerlieder goet / te doene den fremen(n)uere(n) en(de) convente vors
van den vorseiden erffeleken Renten waerscheep jaer ende dach / Ende de bringhere van deser Cyrog(ra)phien es machtich dese vorseide
Erffeleke renten te jnnene jaerleecx ten daghen als soe valt / Ende waer men der af tachter of in ghebreke van betaelne afwinni(n)ghe
te doene wetteleke op de vorseide huussen ende eruen diere in ghebreke vielen naer costume ende vsaedge van der vryheden van auden(aer)de
Ende dit al ten convente ende fremen(n)uers bouf vors / jn kennessen ende oerconschepe(n) der waerheden So hebben wij oliuier va(n) huerne
franssois van der Craeyen coellaert lodemaer en(de) jan lodewijcxs / alse schepen(en) in audenarde dese presente Cyrog(ra)phie ghezeghelt elc onser
met sinen zeghele vte hanghende / Dit was ghedaen op den .xxiiij. sten dach in meye jnt jaer ons hee(re)n als me(n) screef .m.ccc. en(de) .xci


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]