[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 33r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wi martin s[c]aec als profst ende Rugger de costre Jhan de tolnere Jhan bollaert ende Gillis dibboud als scepenen in de stede van curtrike in dese tijt
Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren zullen sien of hoeren lesen Dat gillis vlederic ende mazeleene thoens ziin wettelike wijf ziin come(n)
voer ons Ende hebben verkent ende verlijt Dat Jhan van aelst heft Jeghen hemlieden ghecocht ende wel betaelt Twelef scellinghe parisise siaers te
Renten eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen zal in des tede van Curtrike jaerlix telken daghe van den paiementen ..
De welke eruelike Rente voers. gillis vlederic ende mazeleene ziin wettelike wijf voers. hebben beset ende bewijst Jhanne van aelst voers. of den
ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen zal te heffene ende te haelne Jaerli vp haerlieder huus ende erue dat si hebben staende ende ligghende bin den
Scependom(m)e van der stede van curtrike Jn de langhemere tusschen Jhans brits huus ende erue andeen zide ende daniel vledericx huus ende erue an
dander zide Te gheldene dese voers. eruelike Rente elke siaers te tween paiementen achteruolghende Dats te wetene Deene helt te Sente baues
messe erst com(m)ende ende dander helt te half maert daer anest volghende Ende alsoe voert gheldende van jare te Jare eewelike ende eruelike
ghedurende ende ten voers. daghen Ende voert es te wetene dat vten voers. huus ende erue gaet voer dese Rente Jaerlix Sestiene scellinghe
paris. . Ende van deser voers. erueliker rente beset alsoe voers. es So ghinghen vte gillis vlederic ende mazeleene ziin wettelike wijf voerseit ende
ghelensden wel ende wettelike na costume ende vsage van der stede van curtrike te Jhans van aelst bouf voerenghenomt Ende hi Jhan was der
toe ghedaen ende der in gheeruet wel ende wettelike na costume ende vsage van der voers. stede van curtrike .. Jn kennessen van wareden hebbe(n)
wi profst ende scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren ghezeghelt met onsen p(ro)pren zeghels vtehanghende Ghemaect ende ghegheuen int Jaer
van gratien als men screef duzentech drie hondert Achte ende vichtech den dertiensten dach in merte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]