[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 36r
Historiek
origPlace N141
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wi felix de monc als profst ende daniel van den hoeghenwenghe / pieter stade gillis van den brande ende lambrecht bloc als Scepen(en) in de stede van Curtrike
in dese tijt / Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren zullen sien of hoeren lesen .. Dat Oliuier de meester es com(m)en voer ons . Ende heft verkent
ende verliit dat der R[i]gger van ysenghem Capellaen in Sente martins kerke van curt(ri)ke heft Jeghen hem ghecocht ende wel betaelt . Viere ende
twintech scellinghe paris. elke siaers te Renten eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen zal in de stede van curt(ri)ke
Jaerlix telken daghe van den paiementen . De welke eruelike Rene voers. oliu(ier) de meester voers. heft beset ende bewiist den heere Rigger van
ysenghem voers. of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen zal te heffene te haelne ende te Reekene Jaerlix vp ziin huus ende erue staende
ende ligghende bin den Scependom(m)e van der stede van curt(ri)ke in de hoerlebekestrate tusschen meewels walen huus ende erue an deen zide Ende
boidin zwalen huus ende erue an dander zide . Te gheldene elke siaers dese voers. eruelike Rente te half maerte ende dies gheualt deerste paie-
ment te half merte int Jaer van gra[c]ien .m.CCC. Een ende Sestech . Ende alsoe voert gheldende van Jare te Jare eruelike ghedurende ende ten voers.
daghe . Ende van desen voers. . viere ende twintech scellinghen paris. siaers erueliker Renten beet alsoe voers. es So ghinc vte Oliu(ier) de meester
voers. ende ghelensde wel ende wettelike naer costume ende vsage van der stede van curt(ri)ke te ser Riggers van ysenghem bouf voerenghenomt
ende hi her Rigger was der toe ghedaen ende der in gheeruet wel ende wettelike naer costume ende vsage van der stede van curt(ri)ke voers.
Jn kenness. van waereden hebben wi proefst ende Scepen(en) voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren ghezeghelt met onsen p(ro)pren zegels vtehanghende . Ghe-
maect ende ghegh(euen) int Jaer van gra[c]ien als men screef . duzentech . drie hondert ende Sestech . den achsten dach in Speurkle

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]