[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O144p
settlement Aspelare
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die sijn ende die te com(m)ene zijn Dat gillis van elst heeft ghecocht ende ghecreghen wel ende wettelic ende wel betaelt / jeghe(n) jan(n)e den hert / ende joncfr
beatrice(n) sriken sijn wetteghe wijf zes pond par tsiaers erueliker rente(n) eewelic en(de) emmermee duere(n)de jaerlix vallende te kerssauonde tote onser vrouwe(n) daghe
licht messe
daer naest volghende onbegrepe(n) en(de) onbescaedt te sine / deerste payme(n)t vallen(de) int jaer van .lxxxix. Ende alsoe voort van jare te jare te betaelne met al
sulken
ghelde alse ghehinghe ende gaue in vlaendren in borzen gaen sal / telken daghe van paymente binne(n) der stede van ghend sonder des coepers cost den vors
gillisse ofte den ghene(n) die de ieghewordeghe cyrographie toe com(m)en sal van den vors gillisse / Ende dese vors eruelike rente hebben de vors vercoepers wettelic
besedt bepandt en(de) bewijst vp diu(er)se perceele hier na verclaert / Jnt eerste vp .1 /2. buunre vrijs lants vp de doerencouter neuen de(n) merghelputte gheleghen
Jtem vp .1 /2. buunre ten boemghaerde gheleghen met .iij. gro tsiaers vri daer wt gaende den prochipape van aspelaer / Jte(m) .1 /2. buunre vrijs erues int
wolfedale velt gheleghen / Jtem vp .j. dachwant lants gheleghen vp de meere met .ij. vaten euenen daer wt gaende / Jtem .1 /2. buunre scoeflants in
boschvelt gheleghen met .iiij. inghel daer wt gaende Jtem vp .j. dachwant meerschs in kakebroec gheleghen met .iij. muedekine(n) euene(n) daer wt gae(n)de .
jtem .j. dachwant merschs in lancbrouc gheleghen met .j. d daer wt gaende jtem een dachwant lants vri vp de asselt couter in de(n) bodem sonder meer
voercom(m)ers vp al tvors bezet Ende waert alsoe datter meer voercom(m)ers vp vonden worde dan hier vorscreue(n) es ende men in ghebreke ware van gheldinghe(n)
van der vors rente(n) ieghen den vors gillisse so hebben de vors vercoepers gheconsenteert / en(de) ghelooft / de vors vorwaerde(n) te vulcom(m)ene ende al te vuldoene vp he(m)
en(de) vp thare dat sij hebben ofte hebben moghen beede haue ende erue binnen den eerscepe van aspelaer / Voort es te wetene gheuiele alsoe dat onser vrouwen
dach lichtmesse
ouerlede ende de vors gillis ofte de bringhere deser cyrographien niet betaelt en ware ghelijc vorscreue(n) es en(de) hi wettelic sijn ghebrec toghede
so soude gillis vors ofte de bringhere der cyrographien moghen vertheere(n) waer hij willen soude .iij. sc par sdaeghs vp den vors pant sonder de principael
rente yet te minderne .xiiij. daghe lanc duerende vp dat / hi niet / eer vulbetaelt / en ware / Ende daer na so mochte hi ouergheuen den balliu van de(n) dorpe(n)
van aspelaer vp tvors bewijs de ghifte van .iij. lb par sonder de principale rente yet te minderne / Ende mids der ghiften vors so soude de vors bailliu den
vors gillisse of den bringhere der cyrographien jnninghe doen hebben van der vors renten ofte ghebrukenesse van den vors pande daer ane verhalende alle
coste en(de) scade te hare(n) simplen segghene ofte ten vterste(n) den vors pant houdende ende besittende paysiuelic notende plotende vrome(n)de en(de) ontvromende eewelic
en(de) emmermee alse haer p(ro)per erue / behouden sheeren rechte nalinx en(de) elcs anders / Ende altoes den bringhere van deser wettegher cyrographien alse werlijc man jnre wesende
van der vors renten / Ende hier toe was wettelic ghedaen al datter toe behoerde ghedaen te sine metten rechte na zede ende costume der wettelicheit des
doorps van aspelaer / En(de) ware(n) hier ouer als meyer in aspelaer jan van liedekerke / en(de) alse scepen(en) van den selue(n) doorpe jan ferrant / wout(er) spikinc heinric
der kinder / jan pieters / en(de) wouter papeians / Jnt iaer ons hee(re)n doe men screef : m.ccc. en(de) lxxxviij. ter haluer maend van december


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]