[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 058r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst woutre van scoubrouc ende Jan de Clerc / Doen te wetene allen lieden dat gillis drigghe heeft ghecocht ende ghecre
ghen wetteleke Redeleke ende wel vergolden / Jeghen Janne queeremanne / twalef scellinghe parisise siaers erfeleker Renten alselcs ghelts alse daer
men met Coepen ende vercoepen sal / elx Jaers taelst Jnt Corenhuus telken daghe dat de voernoemde Rente vallen sal Te gheldene dese voernoe(m)de
twaleef scellinghe par erfeleker Renten / telken sente baefs daghe Eeweleke duerende / Ende dese voernoemde twalef scellinghe par erfeleker Rente(n)
heeft Jan queerenman vors wettelec gheassigneert beset ende bewiist Op sine stede huus ende erue ghestaen ende gheleghen buten der pontstraetpoorten

neffens Claus biermans scuere op den houe daer men gaet ter[in]bodeghem wert / Ende ware dat sake dat Jan queereman vors ofte de ghene die dese
voernoemde stede huus ende erue houdende ende besittende selen siin / niet en golden dese voernoemde twalef scellinghe par erfeleker Renten gillise
drigghen ofte sinen nacomeren elx Jaers eeweleke duerende / ende ten vors daghe / so soude gillis drigghe voernoemt ofte sine(n) nacomeren hant slaen ane
de voernoemde stede huus ende ende houdent dies paysiueleke ghebrukende te eeweleken daghen gheliic sine(n) anderen properen goede sond(er) nem(m)ermeer
daer af yemene eeneghe restitutie te doene / Ende de vorsvors. Jan querema(n)/mach dit vors bewiis hi no sine nacomeren nem(m)ermeer argheren maer altoes
betren Ende jan queereman vors heeft dit voernoemde wettelec assignament ende bewiis wettelec op ghedreghen scepenen in handen / Ende hem wette-
lec onthuut ende ontherft van deser voernoemder erfeleker Renten / Ende gillis drigghe voernoemt essere toe comen ende Jn gheherft wel ende wettele-
ke na costume ende vsage van der poort van aelst / ende omme gillise drigghen voern Ofte sinen nacomeren alle dese vorscreuene vorwaerden ane te gheree
kene elx Jaers eeweleke duerende telken daghe ende termine vorscr Jn kennessen der waerheit ende wt beden ende versouke van partyen so hebben wij scepenen
vorgh dese l(ett)ren gheseghelt met ons wthanghenden zeghelen Jnt jaer ons heeren alsemen screef Dusentech / Driehondert / Eenenzeuentech den zeuentiende(n) dach
in decembre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]