[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Sint Michiels
idno 043 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wii [?] eyn [?] ere vander Elst Ridder / Ende Willem de moelne(re) Scepenen in Antw(er)pen maken cont / dat voir ons quamen / Eersame liede her Jan van Campdonc pryoer ende
h(er) Rombout vanden hoede onderpryoer jnt cloester van sente michiels Tantwerpen in deen partie Ende heinriic metten ghelde in dander partie Ende bekenden in beide(r)
partien / dat de voirs her jan / ende her Rombout / van miins hee(re)n des abds ende Conuents weghen ghemeinlec van S(ente) michiels / gegeuen hebben ende gauen terue
ende in erfliken Rechte / den voirs heinrike ende zinen nacomelingen te houdene ende eewelec te ghebruykene . De drie vierendeele / in deene helft / van eenne huysingen
met houe gronde plaetsen met tween toeghen / metten stallen / metten borneputte / ende met al datter toebehoirt / van vore tot achter / dair af dat dande(r) ghedeele al
te male den voirs heinrike te voren toebehoirden / ghestaen op Claepdorp tusschen wouter goes huys was in deen zide / ende liisbetten huys vander poerten in dande(r)
zide / alsoe wij verstonden Elcs jaers Omme viue guldene penninghe / diemen heet vrankeriicssche cronen / goet ende custbair van goude ende van ghewichte
ofte de weerde dair vore in ande(re)n goeden ghelde jaerliker ende erfliker Renten / . Te gheldene ende te geuene vanden voirs heinrike metten ghelde ende van zinen
nacomeling(en) / den pytanchier die nv int voirs Cloester es / ende namaels wesen sal altoes ter pytanchien behouf / erflec ende eeuwelec du(r)ende / alle Jare / Op
sente Bauen dach . Voirdane soe gheloefde / de voirs heinriic metten ghelde / op hem seluen ende op al ziin goet dat hi hadde ende v(er)crigen mochte / Binnen
eenen Jare yerst toecomende dese voirg huysinge met al haerrer toebehoirten van vore tot achter / te clairne quite ende vry van allen ande(re)n comme(re)n / ende
calaengien diere meer op ziin mochten / Alsoe dat ne gheenen commer anders uter voirs gheheelre huysingen meer gaen en sal dan de voirs viue vranker
cronen tsiaers erfliker Renten / Ende omme dat tvoirs cloester ende pytanchie van Sente michiels van desen voirg viue vrankeriicssche cronen tsiaers
erfliker Renten / . wel verzekert / ende te bat ghehouden souden ziin . Soe heeft de voirs heiinriic metten ghelde dair voire verbonden ende te pande gheset
de voirs huysinge al gheheel met houe / gronde plaetsen met stallen / met borneputte / met toeghen ende met al [?] datter toe behoirt van vore tot achter
Jn kennessen van desen l(ett)ren Bezeg(e)lt met onsen zeg(e)len / Gegeuen Jnt Jaer ons hee(re)n alsmen screef m CC [?] en [?] de achte / Tyene dage in meerte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]