[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O127p
settlement Sint-Maria-Oudenhove
region Oost-Vlaanderen
Wij schepenen van sente marien oudenhouen maken Cont ende kenleec allen den ghenen die nu siin ende hier na wesen zullen dat joncfrouwe
jane vanden kerchoue heeft ghecocht wetteleke ende Redenleke ende wel vergolden jeghen janne vanden berghe van sente marien oudenhouen
drie pont parisise siaers Erfeleker Renten al sulc ghelt alse de heere van den lande jaerlijcs sal doen ontfaen van sinen Renten Te gheldene deene
heelft ende deerste payment te kerssauonde Eerst commende Ende dander heelft te sente jansmesse in midden zomer daer naest volghende ende alsoe
voert jaerlijcs eeweleke duerende Ende dese vornoemde .drie. pont pariss Erfeleker Renten heeft jan voers bewijst ende beset wel ende wetteleke
joncfr janen voernoempt vp .een. half buenre lants gheleghen vp de molen coutre Ende op Een dachwant ende .een. half gheleghen in den bulc
lochtiin Ende ware dat zake dat jan voers ofte de ghene die den vornoomden pant houden zullen jaerlijcs niet en golden dese voernoemde .drie.
pont pariss Erfeleker Renten joncf janen voernoempt ofte den bringher van desen jeghenwordeghen tsaertere ende ten voerseiden daghe so zoude
joncfr jane voernoempt ofte de bringhere van desen jeghenwordeghen tsaertere slaen hare hande an desen voernoemden pant ghelijc an haer
proper Erue Ende het es wel ondersproken es dat zake dat jan voernoempt ofte sine nacommers namaels dese voernoemde Rente yewerinc
te cope vonden binnen den lande van zotteghem daer der wet dochte dat se alse wel beset ware ofte bet dat hij dat doen mochte op dat hij wilde
ende omme dat alle dese voerseide dinghen zullen bliuen goet vast ghestade ende wel ghehouden in alle der manieren dat se hier vorscreuen siin
Ende in kenleecheden der waerheden hebben wij schepenen van sente marien oudenhouen bouenghenoompt desen jeghenwordeghen tsaertere ghese
ghelt
met onsen huut hanghenden zeghele ende behouden adelincs Rechte Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren doe men screef .dertienhondert. ende
twee. ende .zestich. den zesse. ende twintichsten dach van loumaende


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]