[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H584r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Dit es tsegghen ordinanche ende wijsdom / Dat jan bouden Jacob ghelin Jan houiser en(de) michiel de visscher wettelike delieden ordinerers ende wijsers / ghenomen bi maning-
hen vanden bailliu ende wijsdome van scepen(en) / gheseit gheordineerd en(de) ghewijst hebben / vanden debate tusschen lauwers vesen of een zijde Ende Joncfrauwe wilgeminen Jan
alouds docht(er) of ande(re) zijde als vander dood ende vander versteruenesse van joncfrauwe lisebetten der wedewe Jan alouds Ende van allen zaken die daer of sprutende of toe come(n)
de moghen ziin in so wat manieren dat het sijn mach / Ende so wat dat biden vors. deelieden gheseit gheordineerd en(de) ghewijst sal wesen dat sullen beede p(ar)tien vors. moeten houde(n)
goed vast en(de) ghestade teweliken daghen Jnt ghelike of dat scepen(en) van veurne zelue ghewijst hadden in ghebanre vierscaren / De welke delieden vors. seiden ordineerden ende wijsden
alle viere eens acordeerende bi goeder vorsienicheiden die sie vp de zaken ghehad hebben Jnde conditie en(de) maniere also hier naer volghet / Eerst vandat Joncfrauwe wilghemine vors.
seit dat lauwers vese ter tijt dat hie hare moeder nam hadde een paerd een zwiin ende twee scaep en(de) begaerde anhem dat hie dat in Rechten deele bringhen zoude Ende van dat
lauwers vors. daer vp andworde dat hie die beesten alle vercocht ahdde en(de) ghelt datt(er) of cam ghedaen int ghemeene profijt van hem beeden / secghen ende wijsen de vors. delieden
wille lauwers vese zweeren vor scepen(en) van veurne dat hie dese vornomde beesten vercocht heift / ende tghelt datt(er) of comen es ghedaen heift / int ymeene profijt van hem be
den also hie selue seit dat hie ghedaen heift / dat lauwers vors. van desen pointen schuldich es te wesene vri en(de) qwite of dat hie delieden kenlijc maken moet dat hie de vors.
beesten vercocht heift ende ghelt datt(er) of comen es wel en(de) noyalike ghedaen heift int profijt van Joncfauwe wilgeminen vors. also wel als van hem Jtem vanden husen
die staen te steinkerke t(er) stede daer Jan aloud wonende was / die staen vp tleen dat Joncfrauwe wilgeminen vors. comen es van haers vader dood en(de) van dat lauwers
vors. daer eighen secghet / so wijsen de vors. delieden dat Joncfrauwe wilgemine behouden sal de porte en(de) dat daer toe behord twoonehuus en(de) de cokene der toe om dat soe
so aerduast en(de) nagheluast der an staed volghende haren leengoede Jtem vander t(er)we die stond vp de viere ymete leens de welke viere ymete vors. Joncfrauwe wilgemine(n)
come(n) sijn van Joncfrauwe lisebetten hare moeder de welke t(er)we Joncfrauwe wilgemine eesschende es ende van dat lauwers vors. daer eighen gheseit heift secghen de
vors. delieden en(de) wijsen dat Joncfrauwe wilgemine vors. om dat hare moeder staerf vor sinte Jansmesse hebben sal viere ymete t(er)wen vors. daer bi sal soe lauw(er)se
moeten gheiuen deene helt van dat de t(er)we coste an daerde te doene of dat lauwers vors. ouer sine costen vrilike wech draghende hebben sal teen ymet t(er)wen vors. en(de) hier
of sal lauwers vors. hebben de cuere Jtem van dat lauwers vese begaerd te hebbene al den chens van alden lande dat verchenst es binnen der tijt dat sijn wijf leiuede int
ghelike of soe in leiuenden liue ware ende van dat Joncfauwe wilgemine vors. daer toe gheseit heift secghen de vors. delieden ende wijsen dat men alden landchens vande(n)
vors. lande die viel te sinte Janspmesse nu laets verleiden deelen sal half ende half / om dat Joncfrauwe lisebette vors. so onlanghe staerf vor sine jansmesse ende den chens
van sinte bauesmesse nu eerst com(m)ende sal elc heffen ende ontfanghen vanden lande dat hem in Rechten deele gheburen sal also men biden deelieden hier onder wel verclaerst
vinden sal daerbi sal elc de schult die hute sinen lande gaed ghelden also het ghelast es Jtem vandat Joncfauwe wilgemine seit dat gillis vese lauwers vader vorseit
t(er) tijt dat lauwers joncfrauwe lisebetten nam lauwerse sinen kinde belouede in Rechten huwelike met gaders anden goede te vulcom(m)ene honderd pond par. ende begaen
de an lauwerse dat hi de honderd pond in Rechten deele bringhen soude ende van dat soe seit dat hie noch boue desen vp de selue tijt lauwerse belouede dat hieue hute alre
schult doen soude ende van dat lauwers vors.dar vp andworde dat hie hem van desen tween pointen vors. wel houd vernoghet secghen de vors. delieden ende wijsen naer
dat lauwers vors. niet ne lochent / gillis vese siin vader ne belouetse hem dat lauwers vese schuldich es in waers te doene vor scepen(en) van veurne dat gillis sijn vader
hem dese twee pointen vors. binnen der tijt dat joncfrauwe wilgeminen moeder vors. leiuede vulcom(m)en heift ende ghedaen int ghemeene profijt van hem beeden
of sinen eed te doene of sinen eed te doene dat hiet hem wel ende noyalike vulcom(m)en heif / of p(ar)tie ne wils hem verlaten Ende wille lauwers vors. dit niet doen so
moed hie de vors. honderd pond par. in deele bringhen ende men sal se deelen half en(de) half / naer costumen ende wetten vander pord van veurne Jtem vander schult die lau
wers vors. seit dat hie schuldich es en(de) ghemaect was binnen der tijt dat sijn wijf leiuede ende [zichtgent]µ soe staerf / ende van dat joncfrauwe wilgemine vors. daer
eighen secghende es dat soe daer of niet schuldich es te gheldene bi vele pointen die soe daer toe gheseit heift secghen de vors. deelieden ende wijsen dat Joncfrauwe
wilgemine vors. daer of niet ghelden sal vor dat de p(er)sone(n) wien dat men de schult schuldich es also lauwers seit comen sijn vor scepen van veurne ende sullen hebben
ghedaen haren eed met gaders lauwerse vors. dat men hemlieden also vele van goeder noyaelre schult schuldich es ende vanden p(er)sonen die dit sullen hebben ghedaen
van dier schult sal lauwers vors. ghelden deene helt ende joncfrauwe wilgemine vors. dande(r) helt / Jtem vanden lande dat Joncfrauwe lisebette chensde ende vord ver
chenst heift daer of dat lauwers vors. twasdom al heffen wille ende van dat Joncfrauwe wilgemine vors. daer eighen secghet secghen de vors. delieden ende wijsen dat me(n)
dat wasdom dat daer of comen ende vallen sal den chens gheduren sal half ende half deelen lauwerse deene helt ende Joncfrauwe wilgemine dandere helt / Jtem vandat
lauwers vors. sine costen hebben sille vp timeene goed tote der tijt dat hie wettelike verdeelt soude sijn vander dood van sinen wiue dat Joncfrauwe wilgemine seit dat niet Reden
lijc es om de grote costen die hie ghedaen heift / ende eist so dat hie sine costen heift so begaerde Joncfauwe wilgemine vors. aldies ghelike te hebbene hare costen secghen de vors.
delieden ende wijsen dat sie beede hare costen hebben sullen vp timeene goed Redenlike ende wesenlike Jtem secghen ene wijsen de vors. deelieden dat Joncfrauwe wilgemine heffe(n)
sal vrilike tgoed dat hare comen es van haers vader dood zident dat hare ghewijst waren hare Jae(re)n / ende dat soe acht(er) die tijt met lauwerse woende sal lauwers vors. van
hare hebben vichtiene pond par. siaers alsoot ant Jaer ghedraghet vandat soe met hem was te goeder Rekenijnghe te com(m)ene vandat lauwers vors; van haren goede ontfan
ghen heift ende van dat soe met hem woende ende heiuet lauwers vors. meer ontfanghen van ahren goede danne soe hem schuldich es vandat soe met hem woende
Dat sal lauwers vors. hare vp moeten lecghen Jtem so ordineeren ende wijsen de delieden vors. dat lauwers vors. behouden sal alle de deruachtichede die hie hadde t(er) tijt dat
hie huwede ende Joncfrauwe lisebetten nam / metten catelen diere vp staen Jtem sal lauwers vors. hebben in ghiuerdijnchoue achte ymete lands dats te weitene de hofstede
ende tland naest der hofstede ten meesten profijte van hem beeden ende de catelen diere vp staen sal hie hebben ten prise datse prisers vander stede gheprist hebben of pri
sen sullen hute ghedaen een half ymet lands dat iegheiuen es te eweliken chense Jtem so wijsen de vors. delieden dat ioncfrauwe wilgeminen vorseit hebben sal alt ande(r)
land ende de catelen diere vp staen ten prise datse prisers vander stede gheprist hebben of prisen zullen / ende alle de catelen die vp Joncfrauwe wilgeminen leengoed stae(n)
die niet ten leene behoren sal Joncfrauwe wilgemine vors. moghen hebben bi prise om dat sie waerd ziin Ende aldus wel verscheden ende vereffent an beeden ziden
behouden dies waerd so dat eenich van hem tween namaels eenich debaet hadden vandat hierin desen brief / gheschreiuen staed of niet niet gheschreiuen es dat spru
tende of toe com(m)ende ware vander vorseider dood ende versteruenesse inso wat manieren dat het wesen mochte so secghen ende wijsen de vors. delieden dat sie dat debaed hou
den te hemwaerd om(m)e daer of een goed verclaers te gheiuene naer costumen ende wetten vander pord van veurne / deis deel ordinanche ende wijsdom was ghedeelt
gheordineerd ende ghewijst daer beede p(ar)tien vor ooghen stonden wel protestatie makende dat de stede van veurne onuerlet staed negheene preiuditie hare draghen
de vanden honderd goudinen schilden die Joncfrauwe lisebette lauwers wijf vors. kende in vierscaren den burchmeest(er) vander vors. stede Jn kennessen der waerheit
ende dat alle dese voseide dinghen sullen sijn ende bliuen ghehouden goed vast seker ende ghestade te eeweliken daghen an beeden ziden vors. / hebben wie Jan de decker Jan ghiselin
Clais eglin Jan steiuen ende clais tackelin scepen(en) vander stede van veurne t(er) tijt dat dese dinghen ghedaen waren onse seeghelen an dese l(ett)re ghehanghen ter nerenstigher
beiden en(de) versouke vanden deelieden vors. ende bj Rade van onsen ghesellen scepen(en) van veurne / die was ghemaect int Jaer ons he(re)n als men schreef dusentich driehonderd
ende vichtich swonsdaghes vor sinte bauesdach inde maend van septembre


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]