[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
kenlijc zij allen lieden dat pieter de hane bj goed(er) voorzienecheden es com(m)en voor schepene(n) va(n) audenaerde
en heeft ghekent en(de) verlijt dat hi heeft ghegheue(n) en(de) gheeft gillise betten en(de) marien sine(n) kindre(n) die hi adde
bj beelen vand(er) steenbrugghen elken van hemlieden zond(er)linghe .viij. lib gro goets ghelts ou(er) meneghe(n) goeden
dienst die zij hem hebben ghedaen dicwile en(de) noch doen zelen alst god ghebiedt te hebbene en(de) te heffene stap-
pans
van al den ghereetsten goede dat naer de dood van piete(re)n vors bliuen sal / vore(n) betaelt te wesene sine huut
vaert
sine schult die hi schuldech sal bliuen en(de) zijn testament eer hiemen van sine(n) hoere of ander wie hi es hiet
heffe ofte deele en(de) de vors kindere moete(n) oec d(er) naer talreerst betaelt en(de) vernougt wesen van hare(n) ghiften en(de)
d(er) af gheene(n) zeker doende En(de) ware alsoe dat eenech van d(en) .iij. vors kindren storue zonder wettelijc hoer
van hem bliuende dat dande(re) twee leuende dies vors ghifte deelen zauden en(de) hebben ghemeene euenghelijc
zust(er)lijc en(de) broed(er)ghelijc / En(de) storue noch een ander van de(n) vors kindre(n) sond(er) wettel(ijc) hoer va(n) hem bliuende dat
de derde diere leuende bleue dies ghifte hebben zaude en(de) op hem versterue(n) / en(de) storue oec daer naer de derde va(n)
den vors kindre(n) sond(er) wettel(ijc) hoer va(n) hem bliuende dat dan alle de vors ghiften of tselue dat naer he(m) bleue
wed(er) versterue(n) en(de) com(m)en zauden op svorseits piet(er)s gherechte hoer / En(de) de bringhe(re) van des(er) cirog(ra)phien sal mach
tech
wesen dese vors ghiften te heffene en(de) te hinnene ten vors kindre(n) bouf En(de) al ghelijc dat hier vore(n) ghesc(re)uen
staet en(de) verclaert heeft piet(er) vors met voogde ghelooft besedt en(de) bewijst / op al tgoed dat naer de doed van hem
bliuen sal Erue en(de) cateillen niet vte gheleit waer dat gheleghen es en(de) in wat steden dat ment vinden mach / jn ken-
nessen
der waerheden So hebben wij meest(er) jan vand(er) meere lodewijc vanden hecke jan vand(er) heiden en(de) jan
vand(er) muelen alse schepene(n) in audenaerde dese p(rese)nte cirog(ra)phie gheseghelt elc onser met sine(n) p(ro)pren zegle vte
hanghende Dit was ghedaen int jaer ons hee(re)n .xiij. en(de) .xciiij. den xviij.sten dach van decembre


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]