[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van sotteghem maken cont Ende kenlijc allen den ghenen die nv sijn Ende hier naer wesen selen dat lau
reins
van lancackere Es comen voer ons ende heeft ghecocht wel ende wettelike jeghen katelinen sputters twintich scellinghe par
tsiaers herflike durende te gheldene jaerlijcs binnen der stede van ghent telken kersauonde ende onbegrepen van gheldinghen tote
Sente marien licht messe daer naest volghende jn also sulken ghelde ende payemente alse de heere(n) van sotteghem voers jaerlijcs sullen
doen ontfaen van haren renten . ende dese voernoemde twintich scellinghe parisise heeft katteline sputters voers bewijst ende beset
wel ende wettelike den voernoemden laurense ende sinen nacomers herfelike durende . vp een dachwant lants ende sesse roeden
gheleghen vp meyers coutre . douerste van der coutren neuen pieters ver minnen // En(de) vp een dachwant lants ligghende vp den
alsbrouc neuen martine ghisels weeden . Ende vp een alf dachwant en(de) sesse roeden vp den acker ligghende naest den ghehuchte // ende
ware dat zake dat kateline voers ofte de ghene die de voernoemde herfachtichede houden selen niet en golden jaerlijcs de voerseide twin
tich
scellinghe par herflike durende laureinse voernoemt ofte sinen nacomers ten voerseiden daghe jn alder manieren dat
voerscreuen es so mochte laureins voernoemt ofte sine nacomers slaen hare hant an den voernoemden pant ghelijc an hare
proper herue ende wie desen tsaertre bringhen sal mach hinre sijn van der voernoemder renten // Voert waert also
dat kateline voers ofte de ghene die de voernoemde herfachtichede houden selen lieten ouer liden tsente marien licht messe
ende de voerseide rente jaerlijcs niet vergolden en ware so mochte laureins voers ofte sine nacomers verteren elkes
daghes twalef penninghe parisise vp den voernomden pant sonder mindren den principaele tote dies maels dat de voer
noemde
rente vulgolden ware . jn kenlijcheiden der waerheiden hebben wij lantscepenen voers dese lettren ghezeghelt
met onsen zeghele huuthanghende ende behouden Elcs mans rechte // Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren doe men screef
dertienhondert ende achte ende veertich vp sente marcs dach jn aprille


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]