[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 119 recto
Historiek
origPlace I741r
settlement Gent.Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wij Chelloet van leins Ende pieter van kaudenhoue hoeftmanne jn de stede van ghend maken kond ende kenleec allen den ghenen
die dese lettren zullen sien ofte hoeren lesen . Dat voer ons Commen siin In propren p(er)soenen . Ene Religieuse ende discrete vrouwe
miin vrouwe de prieuse vanden ghasthuse in gherardsberghe in de ene side . Ende Alames bodets ouer hem / ende in den name van
Joncvrouwen lijsbetten sinen wetteghen wiue in dander side . Ende siin gheaccordeird . ende ouer een ghedreghen vanden tdebatte en(de) ghe-
scille dat sij onderlinghe hadden ofte hebben mochten van . iiij . bunren Erven lettel min ofte meer gheleghen in de prochie van melsene
ofte daer ontrent ombeghrepen in der manieren hier naer volghende . Dats te wetene dat sij in beden siden hebben gheloft bi trouwe(n)
ende bi Ede tseeghen te haudene sonder fraude en(de) mal engien ouer goet ende ghestade . ende sonder daer tseghen te ghane in enigher
manieren . dat vanden vors tebatte en(de) ghescille ordineren ende secghen sullen Jhan de zeluersmet diemen eet de scumere ouer
mijr vrouwen der prieusen vors . Ende ihan van vusseghem ouer Alamse bodetse en(de) mijr Joncvr. lijsbetten sinen wetteghen
wiue vors . Ende dese vors vinderen zullen hoeren alle de ghene die de vors partien ghehoert zullen willen hebben ende beuinden
sij ten goeden gronde vander waerheden . dat her Joncvrouwe mergriete ihans dochter vander gracht joncvr lijsbetten zuster vors
soe vele toe dede dadt Joncvrouwen lijsbetten vors sculdech Es te bliuene dat sy tgoede ende het haude stede / Gevindi sij oec dat
soe nie[t] soe vele daer toe en dede en Es sculdech den ghasth[u]se te bliuene dat sy oec tgoede . ende dat haude oec stede Ende
int scic daer sijs eens siin de vors vinderen dat sij haer secghen / secghen ende huutten . Ende daer sijs niet eens en sijn soe
zal wesen alse derde man . mijn here de abt van sente adr[i]aens in gherardsberghe ende daer hijt met hem beden ofte met den
enen van hem tween ordineren ende secghen zal daer saelt bliuen / ende stede hauden / ende dat zullen p(ar)tien in beden siden in
der manieren alsoe voerscreuen es versekeren / Ende daer af zeker doen voer de vors vinderen up ij lb par . Den Interlinear in de
xvij regule versekeren . app(ro)b(atio) . In orkondscepen van desen l(ett)ren gheseghelt met elc onser zeghele huuthanghende . ghegheuen
den xviijen dach in maerte . Jnt iaer ons heren alsmen screef . m . CCC . twee ende viertech

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]