[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Schepenbank Tielt: geordende oorkonden
idno 22
Historiek
origPlace H123p
settlement Tielt
region West-Vlaanderen
wJ Jhan van crouelt gillis van scillenbeke willem dapt ende willem de poertre scepenen in de stede van thielt in desen tiden doen te wetene allen den ghonen die desen wetteliken
tsyaertre zullen zien of horen lesen dat siin comen in propren personen voer ons Jacob de poertre ende beatrise siin wetteleke wijf ouer een zide Ende Jhan bernaerd ende mergreite
siin wetteleke wijf ouer ander zide ende al daer thoghede Jacob de poertre Ende beatrise siin wetteleke wijf vorseit dat zij hadden ende hebben ghecocht wel ende wetteleke
ghecreghen ende wel betaelt tiene scele parsisise tsyaers erueleke te renten Jeghen Jhan bernaerde ende Jeghen mergrieten siin wetteleke wijf vorseit Ende dat kenden
Jhan bernaerd ende mergriete siin wetteleke wijf vorseit voer ons scepenen vornomt dat zij hadden ende hebben vercocht jacobbe vorseit ende beatrisen vornomt tiene
scele parsise tsyaers te renten eewelike ende eruelike ghedurende dats te wetene alsulke munte als men ghemeenlike sal ontfanghen van renten binnen den lande van
vlaendre de welke teine scele parsisise tsyaers vorseit Jhan bernaerd ende mergreite siin wetteleke wijf vorseit hebben wetteleke bewijst ende beset vp haerleder hofstede ende
husinghe ligghende ende staende binnen den scependomme ende der vriheden van der stede van thielt vorseit in de curtrijcstrate tusschen den huse ende hofstede dat gillis
haems ende sijns wijfs es in dese tijt an deen zide ende hemerichs biba[u]s ende sijns wijf huse ende stede an dander zide voort es te wetene dat Jhan bernaerd ende mergriete
siin wettelic wijf vorseit of haerleder hoyr ende nacommers die dese vorseide besettinghe houden zullen dese vorseide tiene scele parsisise tsyaers vorseit zullen moeten
betalen ende al gheheel [?] ghelden elchs Jaers eewelike ende eruelike ghedurende vp sente baefs dach Ende ware dat zake dat Jacob de poertre ende beatrise siin wetteleke wijf vorseit
eenich ghebrech hier of hadde of haerleder hoyr ende naercommers als van dat de vorseide rente hemleden niet betaelt ware elchs Jaers ten vorseiden sente baefsdaghe van
den ghenen die houders ende besitters zullen ziin van der vornomder besettinghe ende dat sente baefs dach verlede in eenich Jaer de vorseide rente onuergolden wesende So mochte
Jacob de poertre ende beatrise siin wetteleke wijf vorseit of haerleder hoyr ende nacommers Jningghe nemen ende hebben vp de vorseide besettinghe bi scepenen van thielt
naer costume ende vsage van der vorseider stede van thielt Ende alle dese dinghe vorscreuen waren ghedaen al wel ende wetteleke ghehouden so hebben wi
scepenen bouen ghenomt bi versouke ende consente van beeden paertien vorscreuen desen wetteliken tsyaertre gheseghelt Elc van ons met sinen propren zeghels
vte hanghende ghedaen ende ghemaecht Jnt Jaer ons heeren als men screef dusentich driehondert ende achtentich vp den tiensten dach van hoymaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]