[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 077r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wy woutere van der Gracht Jhan vlieghe rase de haghemutere Jhan de wittegaffelkin Jhan minne Jhan de zeluersmet Ende Jhan van
den mersche Scepenen van Gheroudsberghe maken cont ende kenlic allen den ghenen die dese letteren zelen sijen Ofte horen lesen
dat Gillis de scouthete heeft ghecocht ende beiaecht wel ende wettelike Jeghen Clause minnen Claus mins sone was dertech
schellinghe zuarter parisise siaers Erfeliker renten Ofte Oude groete coninx Tornoyse elken gherekent Ouer tuaelf pen[in]g
ghe parisise ofte de werde der af in anderen munten de welke rente voerseit Claus minne voerenghenomt hadde op th
erdendel van den groten huse Ende van der erue dat was Claus mins siins vader gheleghen in de penstrate op de side ten bor
newart Ende dit omme ene somme van pen[in]ghen de welke Gillis voerseit Clause minnen voerenghenomt wel ende wet
telic vergouden heeft Ter welker renten voerseit Gillis voerenghenomt es Commen en(de) der Jn gheerft wel ende te wet
te Ende heeftere al af ghedaen dat hire af sculdech was te doene bi wette . Voert so es te wetene dat de de ghene die dit
voerseide huus ende Erue houdende s [?] siin sal moeten ghelden den voerseiden Gillise Ofte sinen Oere dese voerseide dertech
schellinghe parisise Elkes siaers Euwelic durende telken kersauonde Ofte Emmer telker onser vrouwen daghe lichtmesse
daer naest volghende Ende es te wetene ware dat sake dat dit voerseide ghelt niet vergouden en ware Emmer elkes
siaers Euwelic durende ofte dat onser vrouwen lichtmesse daer naest volghende Ouerlede eer dan dat dese voerseide ren
te vergouden ware Dat dan Gillis voers Ofte siin Oer souden moghen hare hant slaen ane tuoerseide derdendeel van
den voerseiden huus Ende erue in allen dien ghelaghen dat gheleghen soude siin hert vast ende naghel vast Ende houdent
Euwelic paysiuelic ghelic haren anderen properen goede sonder enech mesbeuren no sonder enech weder segghen
van ymene Alse war bi dat de ghene die tfoerseide derdendeel van den voerseiden huse ende van den Erue houdende hadde
gheweest nemmermeer negherande recht der an Clameren eesschen no gheCrighen en mochte en ware bi den wille
ende bi den Consente van Gillise voerenghenomt ofte van sinen Oere . Ende Omme dat wy scepenen voerenghenoemt
willen ende begheren dat alle dese dinghen bliuen ghehouden Euwelic goet vast ende ghestade Jn allen der manieren
dat si voerscreuen siin So hebben wi ouer ons ende [ou]er scepe[n]en die naer ons scepenen zelen siin te gheroudsberghe
[?] [?] [t]saertre doen bezeghelen met der Con[t]ersayele van onsen Scependomme bi der beden ende
versouke van beeden den voerenghenomden partien De welke was ghemaect ende ghezeghelt Jnt Jaer ons he(re)n
alse men screef dusentech driehondert een ende dertech saterdachs voer sente mechiels dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]