[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 77r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
WJ Joes hamerde als proefst Ende Gheraerd de tolnare hughe Roubin alaerd vander poerte ende heinric scamele Als scepenen Jnde stede van Curtrike in desen tijt
Doen te wetene allen den Ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of hoeren lesen .. Dat Gillis bae[u]aerd ende Renoele sijn wettelike wijf Sijn com(m)en voer ons En(de) hebben
verkent ende verlijt Dat Joes Reubin heift Jeghen hemleden ghecocht ende wel betaelt Elke siaers te Renten eeuwelike ende eruelike ghedurende de Som(m)e
van viue ende twintitch scellinghe parisise alsulke munte van parisisen als ghemeenlike gaen sal inde stede van Curt(ri)ke Jaerlix telken daghe vand(er) paiem(en)te
De welke eruelike Rente bouen verclaert gillis ende Renoele sijn wettelic wijf voers. hebben beset en(de) bewijst Dat Joes Reubin voerseit ende sijn wettelike
hoir en(de) naercom(m)ers wettelike besitters wesende van deser voers. eruelikr Rente sullen heffen halen en(de) reeken elke siaers eruelike ghedurende vp haerleder
huus ende erue der toebehoerende staende ende ligghende binder stede van Curtrike vp den eueldriesch tusschen wouters vriends huus en(de) erue an deene
side Ende lippins beken huus en(de) erue an dandre side Te gheldene dese voers. eruelike Rente Elke siaers te tween paiementen Dats te wetene deene heilt
te half maerte Ende dander heilt te sente baues messe daer naest volghende / Ende dies sal wesen dee(r)ste paiement te half maerte Jnt Jaer ons hee(re)n
m.CCC.iij(xx) ende Seuentiene eerste com(m)ende Ende also voert gheldende van Jare te jare eeuwelic en(de) eruelike ghedurende en(de) ten voers. daghen Ende
es te wetene dat vte des(er) voers. huus en(de) erue Jaerlix eruelike ghedurende voeren vte gaet Drie pont en(de) vichtiene scellinghe paris. vlaenderscher munten
sonder meer Ende waert so datter meer voer Renten Jaerlix vte ghinghe dan voers. es / So heift gillis ende Renoele sijn wettelic wijf voers. gheloeft
vp hemleden en(de) vp alt hare en(de) elc ouer al te gheuene en(de) te Restorerende Joesen voers. en(de) sinen wetteliken hoire en(de) naercom(m)ers ouer elken pen(n)inc paris.
bouen verclaert / gillis Ende Renoele voers. sijn wettelic wijf Ghinghen vte ende gheleusder of wel ende wettelike naer costume en(de) vsage vander
stede van Curtrike te Joes Reubins bouf voerseit Ende hi Joes voerseit was der toe ghedaen en(de) der in gheeruet wel ende wettelike naer costume
en(de) vsage vander stede van Curtrike voerseit .. Jn kennessen van wareden hebben wj preofst en(de) scepenen voerenghenoemt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt
met onsen p(ro)pren seghe[k] vtehanghende ghemaect ende ghegheuen Jnt Jaer van gratien als men screef Dusentich drie hondert Seuene en(de)
Neghentich den tiensten dach in de maent van maerte -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]