[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 49r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij Clais stutin als proefst Ende wouter vander strate willem vanden leene henric vanden dale ende ywain van Craienbrouc als scepenen Jnde
stede van Curtrike in dese tijt . Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of hoeren lesen . Dat gillis tsobbele ende anees vanden
ackere sijn wettelike wijf Sijn com(m)en voer ons Ende hebben verkent ende verlijt dat pieter vander mandre heift Jeghen hemleden ghecocht ende
welbetaelt viere ende twintich scellinghe paris. elke siaers te Renten eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen sal inde
stede van Curtrike Jaerlix telken daghe vanden paiementen . De welke eruelike Rente gillis en(de) anees voers. hebben beset ende bewijst pietren voers.
of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen sal Jaerlix te heffene ende te Reekene vp haerleder huus en(de) erue dertoebehoerende staende en(de) ligghende bin
den scependom(m)e vander stede van Curtrike buter veste biden evange [?] boeme alsoe men gaet te heule waert tusschen gillis Canters huus ende erue an
deene side Ende den weighe also men gaet te heule waert an dander side / ende streckende achterwaert toten palen vander stede Te gheldene
dese voers. eruelike Rente elke siaers te twen paiementen . Dats te wetene deene helt te sente Jhans messe in midden somer eerst com(m)ende Ende also
voert gheldende van Jare te Jare eruelike ghedurende ende ten voers. terminen . Vanden welken viere en(de) twintich scellinghen paris. eruelikere
Renten beset en(de) bewijst alsoe voers. es gillis ende anees sijn wettelike wijf voers. ghinghen vte ende ghelensden der of wel en(de) wettelike naer
costume en(de) vsage vander stede van Curtrike te pieters bouf voerenghenomt Ende hi pieter voer. was dertoeghedaen en(de) derin gheeruet wel
ende wettelike naer costume ende vsage vander stede van Curtrike voers. . Jn kennessen van wareden hebben wij proefst ende scepen(en) voerenghe
nomt dese p(rese)nte l(et)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren seghels vte hanghende ghemaect en(de) ghegheuen int Jaer van gra[c]ien als men screef du
sentich drie hondert achte ende sestich den teinsten dach in aprul

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]