[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Sint Michiels
idno 035 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Jan de boc Ende jan vanden werue Scepenen in Antwerpen maken cond dat vore ons quamen laureins nokerboem en(de) andri[es]
vanden moere alse p(ro)u(i)s(ore) en(de) momboren der Taflen des heyligheests in ons(er) vrouwen kerke Tantwerpen in deen p(ar)tie Ende
peter yden gielijs ydens sone was in dande(re) p(ar)tie / En(de) bekenden in beiden p(ar)tien dat de vors p(ro)uisore en(de) mombore(n) vander vors taflen d [?]
heyligheests weghen ghegheue(n) hebben en(de) gheue(n) terve en(de) in erfleken Rechte / den vors pete(re)n / en(de) sine(n) nacomelinghen te houdene / en(de) eeuwel[icke]
te ghebruykene de helft vanden huysinghen met houe gronde en(de) met al datt(er) toehoert die wilen ware(n) katline(n) matheeus cops wijf
was Daer dande(re) helft matheeus cops af es / en(de) daer hi nv in woent / ghestaen in Claepdorp / opden hoec daerme(n) gaet ten Coudenb(er)ghe
waert naest jans huyse vander molen ghelijc dadt de vors katline die helft voermaels na matheeus haers mans lijf in aelmoesene(n)
gaf der vors Taflen des heyligheests / Te houdene en(de) den vors pete(re)n en(de) sine(n) nacomelinghen van nv voerdane eeuwelec te gheb[ru]
kene Elcs jaers om(m)e Twalef scellinghe vlaemsche grote goet en(de) custbaer jaerlik(er) en(de) erflike(r) Rente(n) / Te gheldene en(de) te gheuene
den vors pete(re)n en(de) van sine(n) nacomelinghe(n) / den vors p(ro)uisore(n) en(de) mombore(n) die nv siin / en(de) die namaels siin selen altoes ter vors
Taflen des heyligheests behouf erflec en(de) eeuwelec durende alle jare va(n) nv voerdane deene helft daer af op sente jans dach
baptisten in midden zome(re) En(de) dande(re) helft te kerssauonde / Daer toe gheloefde de vors pet(er) vore he(m) en(de) vore sine nacomelinghe
te gheldene en(de) te betaelne de(n) erfchijs die vut der vors helft vande(n) huysinghen houe en(de) gronde gaet / sonder afcorte(n) vander
vors erflik(er) Rente(n) / Altoes beh[o]udelec dien dat matheeus cop vors sine tocht en(de) bileuinghe ane die helft vande(n) huysinghen [houe]
en(de) gronde behouden sal sine [l]euedaghe lanc en(de) niet langh(er) . Alsoe datse de vors pet(er) niet eer aneverden noch ghebruyken en sal
dan na matheeus lijf vors / [?] eest dat hi de vors erflike Rente va(n) nv voerdane gheue(n) moet Jn kennessen van desen l(ett)ren
bezeghelt met Onsen zeghelen Ghegheue(n) jnt jaer ons hee(re)n alsme(n) screef m . CCC Tseuentich en(de) neghene Dertich daghe in
loumaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]