[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5320 recto
Historiek
origPlace K793r
settlement regioDuffel
region Antwerpen
Wy scepene(n) vander voechdyen van duffele ghemeynliic Saluut met ken(n)issen der waerheyt wii doe(n) te wete(n) allen liede(n) Dat
come(n) es voer de(n) rechte(re) ons liefs ghemiins he(re)n van weesmale en(de) voer ons jan zeghers en(de) heeft ghekent en(de) verliidt dat hii
vercocht heeft wittelliic en(de) wale liisbette(n) van wayenborch heynr(ike) boudens docht(er) sesse mu [o] ddekene rogs tsiaers erfeleecs
pachts goet en(de) custbaer in viere pen(n)inghe(n) na de(n) beste(n) de veertele / gheliic als hii ter merct te coepe comt te ghildene en(de)
te leuerene tallen kersauonde binne(n) mechele(n) waer de voerscr liisbet oft haer nacomelinghe beghere(n) en(de) altoes metter
mechelsch mate(n) Op hu [o] singhe en(de) houinghe mette(n) gronde des here(n) strate ae(n) deen ziide gheleghe(n) en(de) tgoet vande(n) bekene
ae(n) dander ziide gheleghe(n) gheliic alst de(n) voerscr jane toebehoere(n)de es waer oec dat zake dat me(n) den voerscr pacht niet
en betaelde van iare te iare alsoe alst voerscr es Soe soude de voerscr liisbet oft haer nacomelinghe haer hant slaen
ae(n) dit voerscr goet gheliic als een von(n)isse wijse(n) sal en(de) zii gheloefde waer dat sake dat haer dit goet quame t(er) hant
dat zii soude pleghe(n) alles dies rechts gheliic alse een op ghesete(n) laet sculdich es te pleghene jn de voechdye va(n) duffele
Ende hier toe es ghesciet alle datter van rechts weghe(n) toe es sculdich te ghesciedene en(de) gheen poent van rechte
hier in achter ghelate(n) bii manissen des heren en(de) wiisdom(m)e der scepen(en) jn orconde(n) hier af en(de) ouermids beden wille d(er)
paertyen voerscr Soe hebben wii scepen(en) voerscr onse(n) ghemeyne(n) seghel hier ane ghehanghe(n) jn ken(n)issen der waerh(eit)
behoudeliic altoes yegheliken sinen rechte Dit ghesciede int iaer ons heren Doen men screef Dusentich drihond(er)t
Tseuentich en(de) viue des son(n)endaesch voer sente lauwereys dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]