[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace I125p
settlement Aardenburg
region Zeeland (Zeeuws Vlaanderen)
Wij andries f. pieters willaysµ jacopµ eppe Jan Buuc f. Jans / Jan f. Jans direuwenµ / Lamsin f. Boudins minnenµ ende Pieter f. pieters vander kiereµ Laten van mij(n)s heren
..neueµ ende vanden Riselbrieuenµ te dien tiden dat dese dinghen voor ons waren ghedaen Doen te weitene allen lieden dat Camen voor ons als voor laten Colaerd cortscoof
Joos claerboud pieter wisseµ ende clare siin wettelike wijf kenden ende lyeden dat sij Jan f. pieters vander luereµ ghegheue(n) hebben tenen Eweliken ende erueliken cheinse
zeuen linen ende drieµ ende tachtentich roeden lands lichtelike min of meer / licghende binden ambochte van Ardenburch ambocht ende binnen der prochie van Onser vrauwen
tardenburch zuutoost vander kerken in ene Jeghenode datme(n) heet ten Biesen Jn diuersen sticken Eerst so leighets twee ghemete ende tsestichµ roeden Andries willays kinder
lande an de zuutzide Ende magrietenµ der wedewe willem f. boudins bertolfsµ Ende hare kinder lande ande noortzide Ende voort soµ leuthetsµ Bet µ nootµ de helt van tween
linen lands Ende eene alue tusschen heinrijx siemen lande ande zuutzide ghemene ende onuerdeelt met heinrijc sieme Skoorsµ lande van Onser vrauwen in ardenburch ande
noortzide / Ende Colaerd cortscoofµ Joos claerboud pieter wisse ende Cateline siin wijf vors. / Wedden ende Beloofden Jan f. pieters vander luereµ Dit vors. land licghende
ter vors. steden te wetten te warindeirneµ met tween scellinghen parisisen arfliker Renten tsiaers vtgen ghemete ten Riselbrieuenµ Jtem vutµ alsen vors. lande vichtien scellinghen
parisisen den Choor van onser vrauwen in Ardenburch . ende drie penninghe parisisen vter heltstedeµ vanden twen linen lands ende ene alue te mijns gheduchts heren lijfnereµ ende
vry te zuuerne van allen achtestellenµ tsuorseits jan f. pieters vander lureµ vryen eghindomme Ende Ouer siin vrye eghin goed teweliken daghen tieghen elken mensche Om(m)e
Achte ende viertich scellinghen parisisen Eweliker Rente tsiaers Ewelike ende aruelike ghedurende De welke vorseide Ewelike ende arflikerµ Renten tsiaers Jan f. pieters vand(er)
lueieµ vorseid wedde ende Belofdeµ wel ende ghetrauwelike te gheldeneµ ende te Betaelne telken medewintre Jn elc Jaer ewelike ende eruelike ghedurende Vryµ Bliuensgheldsµ
Bouen allen commeren Ende lastenµ diere Jaerlijx vte gaen Ende alle die husen Bomenµ staende vp tvors. land werdich houdende een ende dertich saldenµ Ende altoos
te Beterne ende niet te haerghene Sonder fraude of malengien / ende Omme dit te houdene goed vast seker ende ghestade So sinµ hier of ghemaect twee charters eens
mentioen makende Daer of datsµ Colaerd Cortscoofs den enen heeft Ende Jan f. pieters vander luereµ den andren / Jn kennessen daerµ waerheiden So hebben wij laten
vorseit dese l(ett)ren gheseghelt met Onsen seghelen huuthanghende / Djt was ghedaen JntJaer Ons heren alsmen screef .M.CCC. zesse ende neghentich vpten tiensten
dach van wedemaend

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]