[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 042r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van aelst .. seghe(r) de hoedemake(r) en(de) Adaem van lede .. Doen te wetene allen lieden .. Dat heinric van den steene de hudeuettre
heeft ghecocht en(de) ghecreghen wettelec en(de) redenlec en(de) wel v(er)gouden jeghen janne piken en(de) jeghen Cat(er)inen siin wetteghe wijf twallef scellin-
ghe par tsiaers erffeliker Renten eenen ouden groten Coninx tornoisen ouer twallef pen(n)inghe of de waerde daeraf in andren goeden
paiem(en)te te heffene en(de) te hebbene alle jare te sente jans messe erffelec durende en(de) altoes janne piken en(de) sinen wiue vorghenoe(m)t ombegre-
pen te bliuene van gheldinghen te doene achte daghe na den dach vorseit / en(de) dan emmer vergouden te hebbene En(de) ware dat zake dat jan
pike en(de) Siin wijf vorseit waren jn ghebreke van gheldinghen te doene heinricke vorghenoe(m)t ten daghe vorseit ochte ten ende vande(n)
achte daghen vorghenoe(m)t soe moechte heinric vorseit verteeren elcs daechs op janne piken en(de) op Siin wijf vorghenoe(m)t eenen jnghelschen pen
ninc toter tijt dat heinricke vorseit ghenoech ghedaen ware van sinen ghebreke vand(er) Renten vorseit en(de) van der teere sond(er) tprincipael te
minderne .. En(de) dese vorgheseide Rente heeft jan pike en(de) siin wijf vorghenoe(m)t beset en(de) bewist wettelec op hare huus en(de) op hare erue staende
en(de) gheleghen ter zeeborgher brugghen jn de side ter port waert dat diederix was van haffelghem en(de) maroien Siins wijfs / en(de) siin jan pi
ke en(de) siin wijf vorseit van deser vorseider Renten wettelec onteruet en(de) vtghegaen / en(de) esser heinric vorghenoe(m)t wettelec toe comen en(de) wettelec
daer jn gheeruet na sede en(de) an costume vander poert van aelst .. Vort es te wetene dat comen es vore ons heinric van hoenze alse heere
met Sinen laten namelike janne verlizen / Clause sinen broeder / heinricke den spormake(r) / en(de) heinricke meske[n]e / en(de) hebben ons kinlec ghe
maect alse hee(re) en(de) alse late vorghenoe(m)t dat comen Siin vore hemliede(n) jan pike / en(de) Catline siin wetteghe wijf / en(de) lijsbeth hare docht(er) met voghe
de en(de) hebben wettelec beset en(de) bewijst heinricke vorghenoe(m)t in beternessen van sinen bewise vorseit een dachwant lants jn tween sticke(n)
gheleghen jn den wide(n)mersch te mijlbeke neuen die van den Spetale / dat men houdt van heinricke van hoense alse hee(re) dwelke dachwa(n)t
lants vorseit diederic van haffelghem en(de) maroie siin wijf gauen lijsbetten vorghenoe(m)t en(de) hebben jan en(de) siin wijf en(de) hare docht(er) vorseit met vo
ghede dit vorseide dachwant lants heinricke vorseit wettelec opghedreghen en(de) in handen gheset te heinrics boef vorseit alse teenen wetteli-
ken pande bi maninghen van heinricke vorghenoe(m)t alse hee(re) / en(de) bi wijsdome van sinen laten vorgheseit / en(de) esser al toe ghedaen dat men
te alsulken dinghen pleghet te doene na dusaghe van den houe daert toebehoert / ghelijc dat ons heinric van hoenze alse hee(re) en(de) sine late vooghe(noemt) kinlec ghemaect hebben .. En(de) omme de kinnesse die wij scepen(en) van aelst vorghenoe(m)t zelue hebben van desen dinghen en(de) van desen uorwaer
den vorseit alsoe verre alse tvorgheseide bewijs hier binnen der poert van aelst gheleghen es / en(de) omme de kinnesse die ons heinric van hoenze al
se hee(re) ghedaen heeft met sinen laten vorghenoemt soe hebbe wij desen chartre ghezeghelt vthanghende met onsen zeglen jn kinnessen der waer
heit / bi beden en(de) bi versoeke van partien .. jnt jaer ons hee(re)n doe men screef dusentech drieho[ndert] [?] [en]de dertech den achtersten dach
van oegstmaende

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]