[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 22r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wi . mathiis staec als profst ende Rugger de costre wouter staec Jhan boetelin ende Jhan van ysenghem als Scepen(en) in de stede van Curt(ri)ke
in dese tijt Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren zullen sien of hoeren lesen dat willem willeyn ende kateline ziin
wettelike wiif ziin com(m)en voer ons Ende hebben verkent ende verlijt . dat gillis eybusch die men seet van zulte heft Jeghen hemlieden
ghecocht ende wel betaelt . Twelef scellinghe paris. siaers erueliker Renten alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen zal Jn
de stede van Curt(ri)ke telken daghe dat de paiemente gheuallen zullen . Beset ende bewiist vp harelieder huus ende erue staende ende lig
ghende bin den scependom(m)e van curt(ri)ke Jn de haerlebeke strate ouer de beke tusschen ghiselin claeis huus ende erue an deen zide ende
willems van denremonde huus ende erue an dander zide .. Te gheldene dese voers. eruelike Rente gillis eybussche voers. of den ghene
die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen zal elke siaers te meyedaghe Ende dies gheualt deerste paiem(en)t te meydaghe die wesen zal int Jaer van
gratien als men sal scriuen .m.CCC . twee ende vichtech . Ende alsoe voert gheldende van Jare te jare eruelike ghedurende ende ten voers.
terminen .. Vander welker erueliker Renten voers. willem willeyn ende kateline ziin wettelike wiif voers. ghinghen vte ende ghe
lensden wel ende wettelike na costume ende vsage van der stede van curt(ri)ke te gillis eybuschs bouf voerenghenomt ende hi gillis
was der toe ghedaen ende der in gheeuret wel ende wettelike na costume ende vsage vander voers. stede . Jn kennessen van wareden
hebben wi profst ende Scepen(en) voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren ghezeghelt met onsen p(ro)pren zeghels vtehanghende .. Ghemaect ende
ghegheuen int Jaer van gratien als men screef .m.CCC. Een ende vichtech den ersten dach in meye .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]