[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 148 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin ende die te Commene siin Dat jonfrouwe Cateline s gherarts dibbouts dochter was Claus m(er)tins
pieter van berchem jonfr marg(ri)ete ende jonfr beatriis hare beeder wyf hebben verkent ende v(er)liit wel ende wetteliic ou(er) hem seluen ouer
haer oer ende ouer haer nacom(m)elinghe dat jonfr Cateline van bonte zuster int Ospitael te gheroudsb(er)ghe siin v(er)storuen wetteliic
ende v(er)scouen van haers vader doede eer si tbroet hadde int ospitael voerscreuen . vij . dachwant lants ende xxxiij roeden va(n) eenen meere
stroke gheleghen an de langhe haghe metter maten daart onder es gheleghen te metene ende dat men hout met . ij . d par siaers
van der tafelen van gheroudsberghe Ende dit in alsulker manieren dat jonfr Catelinen zuster voers van den voers. . vij . dachwande lants
ende xxxiij . roeden sal houden ende paysiuel ghebruken . v . dachwant lants met eenen d par siaers ter tafelen noten ende ploten ba(r)chen ende
dalen alse langhe alse leuen sal Ende naer de doet van hare so moeten die selue . v . dachwant lants met alsulken Commere bliuen
den voers hospitale van gheroudsb(er)ghe ten euweliken daghen sonder wederzegghen van yemen Om(m)e de redene dat hare v(er)storuen was
van haers vader doede eer si tbroet hadde in tvoers hospitael ende mense daer ni ontfinc t met al den goede dat hare toe mochte
behoeren Ouermits den welken jonfr Cateline s gherart dibbouts dochter was Claus piet(er) jonfr m(er)g(ri)ete ende jonfr beatriis voer
ghenoemt hebben quite gescolden wel ende wetteliic al trecht dat si hebben hadden ofte hebben mochte(n) si haer oer ofte haer nacom(m)elinghe in wat manieren Ofte hoe dat wesen mochte an de voersc(r)euene . v . dachtwant lants ende scelden quite ten eweliken daghen
En(de) voert es te wetene dat ionfr Cateline s gherart dibbouts docht(er) was Claus piet(er) jonfr m(er)griete ende jonfr beat(ri)s voerghenoe(m)t
op eene wetteghe scult van . x . lib ouder gro(ten) tornoy(se) eene(n) ouden Conin(n)x gro(ten ) tornoy(se) ou(er) eenen . d gherekent hebben gheloeft nemme(rm)e(e)r
ieghen de voers voerworde te doene no te segghene Ende waert dat siit daden ofte yemen in ocquoysoene van hem lieden so moesten
si ghelden . de voerscreuene . x . lib ouder gro(ten) den voers Ospitale tsine(n) wille ofte tghens wille die dese Cyrog(ra)phie brincht Ende
al waert dat sise gholden nochte[] [?] n moesten alle de voerscreuene voerworden bliue(n) te(n) eweliken daghen goet vast ende ghestade
Ende om(m)e( ) dat alle de voers voerworden aldus selen bliuen wel ghehouden van allen lieden so heeft jonfr Cateline van bonte
zuster int ospitael voerghenoemt bi Consente van mir vrouwen der prieusen ende den p(ro)uiser(en) van den seluen Ospitale
quite gescolden wel ende wetteliic al de v(er)sterfte die hare v(er)steruen mach siin ofte v(er)schenen van haers vader doede . vte ghedaen
den . v . dachwanden lants voerscreuen ende scelt quite ten eweliken daghen . hier ouer waren symoen de peliic ende ihan
min(n)e Ghesuoerne van gheroudsberghe jnt jaer ons heeren alse men screef . m . ccc . ende xlvij den achtersten dach va(n) meerte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]