[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 9408r
Historiek
origPlace I117b
settlement Saeftinge
region Zeeland
allen den goenen die dese lettren sullen zien of horen lesen jc ghiselbrecht van ouden
houe / make cont en(de) kenlic / dat ic hebbe u(er)pacht / drie jaer lant scoutadoem van allen
den lande van chauetinghe / en(de) al dat der vors. soutadoem toe behoert / ende dat
die scoutate bedriuen mach met sire maninghe / als scoutate / den deken en(de) capitle
van onser vrauwen kerke va(n) cortrike in de name va(n) der seluer kerke / om(m)e tiene
pont .viij. s. par. elkes jaers / dar of dat teerste jaer sal begin(n)e(n) int jaer ons
heren alsmen scriuen sal . dartiene hondert en(de) viertich / up den eersten dach van
meye . Jn manieren dat dese uors. deke(n) en(de) capitle / moghen setten in de name va(n) mi(n) he(re) ieh(an)
viconte van []molim en(de) he(r) va(n) chauetinghe en(de) mire vrauwen ysabelen siin wiif / om(m)e dat
siit selue niet bedriue(n) ne moghen / bin(n)e(n) desen drien jaeren vors. / in dit uors. scoutadoem
wien dat si wille(n) / te hare(n) weder ropene / En(de) ene(n) andre(n) te kiesene te hare(n) wille / en(de) waert
so dat deken en(de) capitle vors. niet ne wlbrochte die dikage die si onder staen hebben in tsaue-
tinghe so soude dese vors. pacht ghedure(n) drie Jaer daer naer in de selue voerme dat voere-
ghescreue(n) staet / Jn maniere(n) waert scoutadoem betre dan(n)e te voren hadde ghesiin in de
drie jaer vors. dat souden si ghelden ten segghene van t[u]en p(er)sonen diere deken en(de)
capitle en(de) degone die [?] ets he(re)n stede uors. dan(n)e wesen soude toe kiesen soude / Ende
ware bin(n)e(n) desen vors. pachten cesseringhe of belet van wet te doene / die scade diere
deke(n) en(de) capitle uors. ofde scoutate of name die soudemen hem of slaen bi scepenen va(n) tsaue-
tinghe die wesen douden in dien tiit Jn ken(n)essen van allen den dinghen vors. so hebbe
ic ghiselbrecht vors. dese p(re)sente lettren beseghelt uuthangende met mine(n) p(ro)pre
segle Jnt Jaer ons he(re)n als me(n) screef dartiene hondert en(de) neghene en(de) dartich jaer
up den viertiensten dach van meye

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]