[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O598r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
kenlijc zij allen lieden dat her Gillis van waes priester heeft ghenome(n) bi goeder ghetrauwer vorwordden Teenen Erffeleken pachte Jeghen janne van Cnoetighem al trecht
dat jan vors adde in de huussen en(de) eruen vor de kercstichele te paemle in de baerstrate twelke michiels sriken ende Anneesen ziins Eersts wijfs was in alzulker
ghelaghen alst ghestaen en(de) gheleghen es van voren tote bachten stappen(n)ants hant an te slane om(m)e eene zekere som(m)e van .iiij. lb iiij. sc par vlaend(er)scher munten
siaers Erffeleker Renten die mer den vors janne ofte sinen naercom(m)ers de causen van hem hebbende der ouer gheue(n) en(de) betalen moet boue(n) den iiij. sc vj. d par
der ouder renten die ute svors jans rechte was ghinghen en(de) niet meer / vallende en(de) gheldende deerste paieme(n)t iiij. lb iiij. sc par van d(er) erffeleker Rente(n) vors te
Eeuweleec en(de) erffeleec duerende / Ouer de welke vors erffeleke rente en(de) alle vorwordde(n) vors / hem de vors jan van Cnoetighem van den vors rechte van den
huusse(n) en(de) erue(n) vors hem wetteleke ontheruet heeft en(de) doe was de vors her gillis van waes in ziin vors ghecochte recht van den huusse(n) en(de) erue(n) vors wetteleke
met voeghde der in gheheruet / Ende jan vors heeft belooft den vors her gillise van den rechte van den huuss(en) en(de) erue(n) vors waerscheep jaer en(de) dach naer costume en(de)
vsage van d(er) vryheden van auden(aer)de en(de) van paemle . En(de) dese vors erffeleke rente en(de) alle vorwordde(n) vors die heeft de vors her gillis van waes belooft beset ende
bewijst wetteleke met voeghde ouer hem en(de) ouer sine naercom(m)ers wel te betaelnde ghelijc vors es / te hebbene en(de) te verreekene / op de gheele erue vor steengat van der
vorseider kercken / die michiels sriken en(de) anneesen siins eerst wetteleecx wijf was / met allen den catteilen diere op ziin en(de) wesen zelen eertvast en(de) nagheluast En(de)
dese vors .iiij. lb iiij. sc par siaers erffeleker renten die mach de vors her gillis ofte sine naercom(m)ers de causen van hem hebbende elder besetten en(de) bewijsen binnen
der vryheden van auden(aer)de en(de) van paemle of tusschen auden(aer)de en(de) beuer der kerken / daer soe also wel beset en(de) bewijst zij als soe nv es of bet te svors her gillis ofte
sier naercom(m)ers coste de bringhe(re) van deser cyrog(ra)phien machtich wesende / dese vors erffeleke Rente te jnnene en(de) te v(e)r(r)eekene te svors jans van Cnoetighems bouf ofte te
te ziins oers en(de) naercom(m)ers bouf ghebrake ziins de Causen vors van hem hebbende / jn kennesse(n) en(de) oerco(n)schepe(n) der waerheden So hebben wij oliuier van huerne jnghel
van erleghem En(de) collaert lodemaer alse schepen(en) in Auden(aer)de dese presente Cyrog(ra)phie ghezeghelt elc onser met sinen zeghele ute hanghende Dit was ghedaen
den .xij.ste(n) dach van nouembre jnt jaer ons hee(re)n als me(n) screef .m.ccc. iiijxx. ende neghenne


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]