[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5099 recto
Historiek
origPlace K330p
settlement Mechelen
region Antwerpen
Ane alle die ghene die dese lette(re)n zelen zien en(de) hoeren lesen / meest(er) / meest(er)sse / bruede(re) suste(re) / en(de) p(ro)uiseurs vanden huse vander zieker
liede bi mechelne / salut en(de) ken(n)isse der waerheit . want ver liisbeth van Ralenbeke / vranx wiif was van ralenbeke
daer god die ziele af hebben mote / vte minnen en(de) puerre caritaten / die zij hadde ten vorseiden huse / vortiids in aelmoe
senen ghaf den zeluen huse vander zickerhede / een deel erfelecs tsiins / gheliic dat in enen brief / bezeghelt met sce
penen zeghelen van mechelne / en(de) des huis zeghel / die daer op ghemaect es / onthouden es / vte welken tsiinse / der vor
seider ver lissbetthen meininghe en(de) begheert was / dat thuis van Ralenbeke / dat staed in den beghinen hof / hebben
soude erfeleke tsiaers / twintegh schellinghe oud(er) louenche / tvorseide huis van ralenbeke mede te houdene / Te ghildene den
vorseiden huse van ralenbeke / dene helft te sente Jans misse / en(de) dande(re) helft te kersauonde / en(de) want de(n) vorseiden
huse van ralenbeke / dese twintegh schellinghe louensche niet bewiist en(de) siin te heffene te enegher zekerre stad / soe hebben
wij / bi rade en(de) consente der Com(m)oengemeeste(re) scepene(n) / en(de) des raeds vand(er) stad van mechelne bekent / en(de) gheloeft / den vor
seiden huse van ralebeke / de vorghenoemde twintegh . s . louensche / te ghildene en(de) te betaelne / ten tween tiden vorghenoemt / op alle
dat goed / dat den vorseiden huse vander ziekerliede toe hoerd . Jn orconde hier af hebben wij dese lette(re)n bezeghelt metten
zeghele des huis vander ziekerljede vorghenoemt / En(de) om(m)e die meerre zekerheit / van dese dinghen / soe bidde(n) wij eer
samen lieden en(de) wisen / Com(m)oengemeeste(re)n / scepene(n) en(de) den rade vand(er) stad van mechelne vorghenoemt / dat zij horen
zeghel hier ane hanghen willen mette(n) zeghele des huis vorghenoemt . En(de) wij Com(m)oengemeeste(re) / scepene(n) en(de) raed
vander stad van mechelne / want ons dese dinghe kenlec ghemaect siin / en(de) zij om(m)e orbore en(de) p(ro)fit ghedaen sin / soe
hebben wij hier toe onsen consent ghegheuen en(de) begheeren dat vast en(de) ghestade bliue / en(de) om(m)e die meerre ze-
kerheit / onsen zeghel ten zaken / ane dese lette(re)n ghehanghen / mette(n) horen Jn ken(n)issen der waerheit . Dit was ghedaen
Jnt Jaer ons he(re)n / doen men screef . m . ccc . en(de) achte en(de) dertegh . des sat(er)daeghs vore half vastenen

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]