[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 69r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wi . mathijs staec Rudde(r) als Proofst / Ende Jan wicke maertin de vriend / Rugger van Jsighem / ende Jan de Rikere / Als scepenen inde stede van Curt(ri)ke
Jn des(en) tiit doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of horen lesen / Dat vrauwe jane vander beke / pieters wedue Es com(m)en vor
ons ende heift verkent ende verlijt dat Ghuy ysenbaerts ende mergriete siin sust(r)e / hebben Jeghen hare ghecocht en(de) welbetaelt Een en(de) twin
tich scellinghe paris. elke siaers te Renten Eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen sal inde stede van Curt(ri)ke Jaerlix
telken daghe vanden paiemente / De welke voors. Eruelike Rente vrauwe Jane voors. heift beset en(de) bewijst / ghuye en(de) mergrieten voors. en(de) haerled(er)
wetteliken hoire ende naercom(m)ers wettelike besitters wesende vand(er) voors. eruel. Renten Jaerlix te heffene ende te Reekene vp een huus en(de) erue
staende ende ligghende inde pedersilstrate tusschen willems daechs erue andeen side Ende ghuys en(de) mergrieten voors. Erue an dander
zijde / dwelke voors. huus ende erue toebehort in des(en) tijt / goesine den graue ligghende binder stede van Curt(ri)ke Te gheldene dese voors. eruel.
Rente lke siaers teenen paiemente Dats te wetene / te zente pieters daghe Jnganc van Ouste / Ende dies sal wesen deerste paiement te
zente Pieters daghe inganc van Ouste eerst com(m)ende / Ende also voort gheldende van Jare te Jare Eruelike ghedurende en(de) ten vors. paie
mente Vander Welker voors. Erueliker Renten beset en(de) bewijst also voros. es vrauwe Jane voors. ghinc vte ende gheluesde der of wel ende
wettelike naer costume ende vsage vander stede van Curt(ri)ke te ghuys en(de) merg(ri)eten bouf voors. Ende sij ghuy en(de) mergriete voors. waren
dertoe ghedaen ende derin gheeruet wel ende wettelike naer costume en(de) vsaige vander stede van Curt(ri)ke voors. Jn kennessen van warede(n)
hebben wi Proofst ende scepenen vorenghenomd dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met ons(en) p(ro)pren seghels vtehanghende ghemaect en(de) ghegheue(n)
Jnt Jaer van gratien als men screef dusentich drie hondert neghene ende tachtentich den dertiensten dach in Septembre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]