[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 50r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij Scepen(en) van aelst hughe van zierenbeke ende Gheert de splite(r) Doen te wetene allen lieden dat comen es voor ons Symoen boudens en(de)
heeft ghecocht ende teenen erffelijken cheynse ghenomen Jeghen mier vrouwen ende den ghemeenen zust(r)en vanden hospitaele van aelst . twee
roeden ende twe vierendeel van eener roeden erfs gheleghen inde achterstrate tusschen Jans van landuits stede an deen side ende des
ghasthuys Erue an dander side om(m)e viere scellinghe sesse pen(n)inghe gro vlaemscher mu(n)ten erffeliker renten / Ende dese vors erffe
like rente te betaelnde den vors hospitaele ofte haeren zeeke(re)n bode bringhe(r) des briefs te kerssauonde nv naest com(m)ende ende onbe-
grepen te zine te onser vrouwen daghe lichtmesse naer volghende ende dan emmer betaelt te zine met alsulken ghelde alse ons
gheduchte he(r)e de graue van vlaendren dan sal doen ontfaen vn zinen cheinse ende renten binnen zinen lande van vlaendren En(de)
also voort telken kerssauonde eeueleec ende erffeleec gheduerende / Ende dese vors viere scellinghe sesse penninghe gro so heeft
de vors Symoen gheassingneert beset ene bewijst vp tvors Erue metten huysinghen diere hij vp maken sal / Ende wel es te
wetene dat de vors symoen zinen oesyloep heeft buten zinen vors erue achter ende in beeden sijden . Jn kennessen der waerheyt
ende ter beden en(de) neernste versoucke van beeden p(ar)tien so hebben wij scepen(en) bouenghenoemt dese l(ett)ren ghezeeghelt met onsen
zeghelen wthanghenden Jn Jaer ons he(r)en doe men screef dusentech driehondert neghentech en(de) zesse den achte en(de) twijntechsten
dach van sporcle .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]