[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O17p
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Wij lantscepene(n) van zottighee(m) maken Cont En(de) kenlic allen den ghenen die nv zijn en(de) hier naer wesen zelen dat jan de
smet
van den bossche van sente guerix ouden houe heeft ghecocht en(de) ghecreghe(n) wel en(de) wettelike en(de) wel vergauden
jeghen janne van Claterbosch zesse en(de) derdich grote siaers Erfelike staende alse selke grote als de heere van den
lande sal ontfaen van zijnre renten de welke vorghenoemde zesse en(de) dertich grote vallen te gheldene telken kersha-
uonde
Ewelic en(de) Erfelijc durende / En(de) es te wetene dat jan van Claterbosch vors dese vorghenoe(m)de zesse en(de) dertich
grote heeft bewijst en(de) beset wel en(de) wettelic bij maniigghe van den hee(re) En(de) bij wijsdoeme van scepene(n) op siine
stede te clat(er)bosch met huse en(de) met houe jn al den ghelaghe dat se gheleghen es En(de) ware dat zake dat jan van
claterbosch
vors of de ghene die desen vornoemden pant houden selen / jaerlics niet en golden dese vornoe(m)de
rente Ewelike durende janne den smet vornoemt ofte den bringghere van desen jeghe(n)e tsaertere
ten vorseiden daghen so soude jan de smet vornoemt of de bringghe(re) van desen tsaertere vors slaen sijn hant
an den vornoemden pant gheliic an haer proper Erue voort ware dat zake dat sij volghen moesten te
wette om(m)e jnnii(n)gghe van der vornoemder renten also dicwijle en(de) also menighe dach als sij re te wette om(m)e
volgheden dat sij mochten verteeren elken dach .iiij. scellingg(he) par vp den vornoe(m)den pant sonder minderi(n)gg(he)
van den principale en(de) alle wettelike costen toter tijt dat alle de coste en(de) de p(ri)ncipale Eruelike rente volbetaelt
soude wesen En(de) om(m)e dat alle dese vorseide dingghe zelen bliuen goed vast ghestade en(de) wel ghehauden in alle der
manieren dat se hier vorscreuen siin En(de) jn kenlicheden der waerheden hebben wij lantscepene bouen ghe-
noemt
desen jeghenwordighe(n) tsaertere ghezeghelt met onsen huuthanghe(n)de zeghele en(de) behouden elcs mans
rechte dit was ghedaen jnt jaer ons heeren doe men screef dertienhondert En(de) drie ende vijftech te half aprille /


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]