[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 74r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
WJ Rugger pipe Als proofst Ende ghiselbrecht van A[n]delghem fransois stutin Jan vander heule ende Rugger vanden Ackere Als scepenen Jnde
stede van Curtrike Jn desen tijt Doen te wetene allen den ghenen die deze p(rese)nte l(ett)ren sullen zien of horen lesen Dat Jan vanden voerde diemen zeit voer
dekin Es com(m)en voer ons ende heift verkent ende verlijt dat hi heift ghenomen teenen loyalen Erueliken pachte Jeghen den her Jacop passchendale(n)
p(ri)estre als ontfanghe(re) vanden Cotidien van zente maertins kerke in Curt(ri)ke in desen tijt Eene Erue ligghende binder stede van Curtrike vp
Sente maertins kerchof te voerhoefde ande zuutside tusschen Soetin hasaerts huus ende erue an deen zijde Ende Ruggers vander poerte erue
an dander sijde streckende ter steenstrate waert de voers. erue tote ee[r]e and(er) erue toebehorende in des(er) tijt Janne vanden voerde voers. Vander
welker voers. Erue Jan vanden voerde voers. heift gheloeft te gheuene ende te gheldene elke siaers eeuwelike ende Eruelike ghedurende den her
Jacop passchendaelen als ontfanghe(re) vanden cotidien voers. Drie pond paris. alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen sal binder stede
ende scependom(m)e van Curtr(ri)ke Jaerlix telken daghe vanden paiemente Ende den p(ro)chipapen van zente maertins kerke Jn Curt(ri)ke twee scel
linghe paris. elke sieaers eeuwelike en(de) eruelike ghedurende munte voers. Te gheldene desen vo[o]rs. Erueliken pacht elke siaers eeuwelike ende
Eruelike ghedurende den her Jacop passchendalen als ontfange(re) vanden cotidien voers. ende den voers. p(ro)chipapen van sente m(aer)tins kerke Jn
Curt(ri)ke of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen sal telken onser vrauwen daghe ter lichtmesse Ende dies sal wesen deerste paiement
tonser vrauwen daghe ter lichtmesse eerst com(m)ende Ende also voert gheldende van Jare te Jare Eeuwelike ende Eruelike ghedurende ende
ten voers. paiemente De welke voers. Erue der Jacop passchendale als ontfanghe(re) vanden cotidien voers. of wan wettelike ter vierscare te
Curt(ri)ke met allen den wettelicheden diere toebehoerden naer wetten costumen ende vsagen vand(er) vierscare van Curt(ri)ke bj ghebreke van ach
terstellen van Erueliker Renten met eenen wetteliken brieue van Sesse ponden paris. siaers eruelike die vter(sten) voers. eruen Jaerlix te Renten
ghegaen hebben van ouden tiden eruelike ghedurende alsoot bleec biden wetteliken tsiaerte(re) diere of was vallende de voers. sesse pond paris.
siaers eruelike talsulken paiemente als voeren verclaert es den welken brief sprac vp den bringhe(re) vanden brieue de voers. Eruelike Rente
Jaerlix te heffene ende te Reekene eruelike ghedurende Jnden welken tijt doe de wettelike brief ghemaect was zo was proofst inde stede van
Curtrike Segher Crom(m)elin ende in dien tiden So waren scepen(en) inde voers. stede naertinhouden vanden wetteliken tsaertre vors. mathijs staec
Rugger de costre Jacop stutin ende zegher waye Ende den voers. brieft was ghemaect den achtiensten dach in novembre Jnt jaer ons hee(re)n
M.CCC. viere ende vichtich Ende de voers. eruelike Rente behoerde toe jn dien tiden Jacop den vaerw(r)e den welken wetteliken tsiaerte(re) oue(r) ghe
nomen es ter p(rese)ntien van proefste ende scepen(en) van Curt(ri)ke in dese(r) tijt ende ghea[ni]tchelert om(m)e de Redene dat de Rente ghemindert es bj
consente van p(ar)tien sond(er) scamp ende malengien Vander welker voers. Eruen der Jacob passchendale voers. als ontfangher vande(n) coti
dien Jn de kerke van sente maertins voers. ghingh vte ende gheusde d(er) of wel ende wettelike naer costume en(de) vsage vand(er) stede van Cur
trike te Jans vanden voerde bouf voers. em(m)er behouden der Erueliker Renten voren verclaert Ende hi Jan vanden voerde voers. was der
toe ghedaen ende derin gheeruet wel ende wettelike naer costume ende vsage vand(er) stede van Curt(ri)ke voers. .. Jn kennessen van ware
den hebben wij Proofst ende scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met ons(en) p(ro)pren zeghels vtehanghende ghemaect en(de)
ghegheuen int Jaer van gratien als men screef dusentich drie hondert sesse en(de) neghentich den achtiensten dach in nouembre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]