[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 4926 recto
Historiek
origPlace K830r
settlement regioMechelen.onzeker.misschien.te.hoog
region Antwerpen
Ane alle de ghene die dese lettren / selen sien / en(de) horen lesen . Jc Prior der hermite bruedere van d(er) ordenen
sente augustijns in mechlene . Make v cont / dat ic hebbe ghesien / en(de) ghelesen ghewaerghelecke volcomene
lettren sond(er) eneghe faute en(de) wale beseghelt in derre manieren / en(de) in desen waerden . Ane alle de ghene die dese
lettren selen sien / en(de) horen lesen . wi .. Deken en(de) .. Capitele van d(er) kerken sente rommouds van mechlene . Ma-
ken v cont / dat wi hebben ghesien en(de) ghelesen / ghewaerghelecke volcomene lettren sond(er) eneghe faute en(de) wale
beseghelt in derre manieren en(de) in desen waerden . Ic sophie van mechlene wilen wijf was heinrijcs sheren
van breda / Make cundech alle den ghenen die dese lettren lesen selen Dat ic vore heinrijcs ziele wilen mijns ghe-
sellen was vore mijns heren mijns brueder ziele die te woronc bleef / vore mijns heren mijnser morissis ziele
mijns zuaghers wilen here van creon was en(de) vore mijns selues ziele hebbe ghestijcht enen outare in der
Beghine(n)kerke van mechlene [B]innen shoues en(de) hebber toe gheset erfleke tuelef pont louensche sjaers op
dbroethues van mechlene ochte alsoe vele renten alser af comt van jaer te jare gheualt dat de here van
mechlene guijdt alsoe alse de lettren spreken die daer op ghemaect sijn / En(de) met desen tuelef ponden / salmen
enen capellaen huren van jare te jare die den prochiaen / en(de) den mest(er)scape van den houe orborleke dunct ten
orbore der Beghinagen / beide t(er) missen / en(de) ten andren ghetiden en(de) te biechten / En(de) woude dese capellaen ene-
ghe andre benefiete v(er)dienen / dan dese / soe woudic slechts / dat men hem dese name waert binnen tijds wa-
ert daer buten . En(de) niemene en salmen min dan dese vore ghenoemde tuelef pont gheuen wien dat
menre toe huert . Voerdane soe willic oec / gheuielt / dat de bisscop ochte dofficiael ochte de deken ochte
enech ander p(re)laet wie soe hi ware te deser rente(n) weert sprake in enegher maniere(n) van eischinghen
soe woudic / en(de) soe willic / dat ment den arme(n) beghine(n) binne(n) shoues gheue / tote an die wile dat sijs
hore hant af doen . voerdane soe settic vijftien scellinghe sjaers t(er) selu(er) stat / en(de) d(er) selu(er) munte(n) die vore
ghenoemt es te nemene den selue(r) vore ghenoemde(n) outare mede te bereidene al dies daer toe hoert
En(de) oec settic den costre en(de) der costersen van den houe elken tueel penninghe boue(n) hore(n) bespro[ken]en
loen / En(de) enegher goed(er) beghine(n) die doutaren / en(de) de beelden van d(er) kerken altoes kere En(de) scone houde
van ghestubbe drie scellinghe erfleke in paeschauonde . En(de) dese vijf scellinghe salme(n) neme(n) ghelijc d [?]
ouersten jaerlix / maer altoes selen de tuelef pont vore vte sijn . En(de) die salmen volbringhen soe men naest
mach hoe dat valt van d(er) guitinghe(n) na dat de lettren spreken die vore ghenoemt sijn . En(de) omme dat
ic sophie van mechlene die vore ghenoemt ben wille dat alle dese vore ghenoemde stucken vast en(de) ghe-
stadech bliue(n) soe hebbic minen seghel ane dese lettren ghehanghe(n) . En(de) Bidde ene(n) ghestelecke(n) man
brued(er) jacoppe den abt van sente bernarts den p(ro)uiseur van den vore ghenoemde(n) Houe / Mest(er) jhanne
van waerloes den p(ro)chiaen / en(de) den mest(er)scape van den selue(n) houe / dat si hore seghele metten minen
ane dese lettren hanghe(n) . En(de) wi Brued(er) jacob abt van sente bernarts / mest(er) jhan van waerloes p(ro)chiaen en(de)
dmest(ers)cap van den houe die vore ghenoemt sijn hebben omme de begherte onser lieu(er) joncurouwen
mire joncurouwe(n) van mechlene die vore ghenoemt es onse seghele ane dese lettren ghehanghen in
kennessen en(de) in ghetughe der waerheit van alle den stucken die vore ghenoemt sijn . Dese lettren
waren ghemaect in djaer ons heren . m . cc . xc en(de) viij . in onser vrouwe(n) auonde ass [?] p [?] t . En(de) omme dat
alle dese stucken / goet / en(de) fray / en(de) ghewarech sijn soe hebbe wi den seghel onser capitelen ane dese
lettren ghehanghe(n) . Dese lettren waren ghemaecht in djaer ons heren . m . ccc . en(de) iij . op den dach
die men heet alre apostele dach . En(de) omme de waerheit en(de) dorconde van alle desen stucken die
vore ghenoemt sijn / soe hebbe jc .. prior die vore ghenoemt ben / mine(n) seghel ane dese lettren
ghehanghen . Dese lettren waren ghemaect in djaer ons here(n) . m . ccc en(de) iij . op den manen dach
na sente lucien dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]