[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
Kenlic zij allen lieden dat Gillis crupen(n)inc Ende Jonf kateline ziin wetteleke wijf gheue(n) ende hebben ghegheue(n) ter Eeren van
gode den Ospittale van Onser vrouwen tauden(aer)de thuus en(de) erue dat men heet den stheen van Jnghelant bachten der kercken
tauden(aer)de den vorseide(n) Ospittaele hant der an te slane stappen(n)ants naer dat mijn Jonfr(ouwe) de wedewe van franssoise va(n) hautkercke
miins h(er) Jacops docht(er) van Eemsrode(n) was gheuare(n) sal ziin van liue ter doet met al den rechte datter gillis ende jonfr(ouwe) katel(inen)
vors an hadden ghelijc en(de) Alsoe sijt cochten Jeghen Jan bloocs oer sonder gillise en(de) jonfr(ouwe) kateline(n) vor of hare(n) oere ende
naercom(m)ers nem(m)ermeer Jet der an te hebbene ofte te verhaellene En(de) eeuweleken de(r) vorseide(r) ospitale te bliuen(n)e En(de) gillis
en(de) jonfr(ouwe) kateline vor met hem alse met hare(n) wetteleke(n) ma(n) en(de) voeght hebben hemlieden van de(r) vorseide(r) huus en(de) erue wetteleke
onthuut en(de) ontheruet En(de) doe was der gillis mondekin alse Caeppellaen mier vrouwen der Priheusen ende haren zusteren jnt vorseide
huus En(de) erue wetteleke met voeghde gheheruet te vorseiden hospittale bouf Ende gillis ende Jonfr(ouwe) kateline vor hebben belooft den
vorseiden der gillis mondekine in den name van den ospittale vor van den vorseiden huus en(de) erue te doenne waerscheep jaer en(de)
dach naer costume en(de) vsaedze van der vryheden van auden(aer)de Jn kennesse(n) en(d)e oerconschepe(n) der waerheden So hebben wij jan de
visschere
meester jan van der meere Ende daneel van clesse(re)naere Alse schepene(n) in Auden(aer)de dese presente Cyrog(ra)phie ghezeghelt elc
Onser met sinen zeghele vte hanghende / dit was ghedaen op den .xxiiij.sten dach in ougstmae(n)t jnt jaer ons hee(re)n als men
screef .m.ccc. iiijxx. ende tienne


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]