[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O598r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
kenlijc zij allen lieden / dat jan van materne lieuin cracht ende arent van den vergiere alse kercmeest(er)s nv ter tijt en(de) p(ro)uisuer es van der
kerken van pamele / hebben bj wille c(on)sente van ghezwoorne en(de) allen den goeden lieden van pamele ghemeenlike vte goeden vroeden Ripen rade
met goeder voerziennecheden en(de) ghemeenen ou(er) een draghene / om dmeeste profijt van der kerken en(de) van allen den goeden lieden vorseit wel en(de)
loiaellike vercocht met voogden en(de) ghegheuen / eenen werden en(de) wijsen Robbrechte van scoersse / al dat Recht van huse en(de) herue niet vte gheleit
dat zij adden ofte hebben mochten / an thuus en(de) herue staende te pamele an deene zide naest jans staercmans huse en(de) herue en(de) an dandre zide
naest den huse en(de) herue jans breins was / daer jn dat Robbrecht vorseit adde tvoren wone(n) / om hem zijn hoer en(de) allen zinen nacom(m)ers vri pai
siuel
te besittene en(de) p(ro)pren wille(n) met te doene ghelijc zijns selues p(ro)pren huse en(de) herue zonder fraeude of malicie / Dats te verstane Om(m)e .xj. lib
parisise vlaend(er)scher mu(n)ten jaerlijx elx siaers en(de) eewelike duerende / vallende en(de) gheldende deerste paiment .xj. lib par vlaend(er)scher mu(n)ten
te sente jans daghe dat men seit in midden zome(re) jnt jaer ons hee(re)n .xiij. en(de) xc. en(de) alsoe vort elx siaers jaerlijx eewelike duerende altoes zulke mu(n)te
en(de) ghelt als me(n) ghemeenlike neme(n) zal telken daghe als tforseide paiment gheuallen es in de stede van audenaerde en(de) van pamele Ende in deser manie
ren
/ so heuet Robbrecht vorseit ou(er) hem zijn hoer ofte zine zake hebbende ghelooft bewijst en(de) vterlike bezedt op tforseide huus en(de) herue gheheel
wel en(de) ghet(ro)uwelike te gheldene en(de) te betaelne sonder eeneghe fraeude en(de) malengien / En(de) mids al desen redene(n) vorseit so hebben hem de vorseide kercmee
sters
ou(er) de vorseide kerke bj wille en(de) c(on)sente va(n) ghezwoorne(n) en(de) allen den goeden lieden van pamele ghemeenlike wel en(de) wettelike der af ontheerft en(de)
Robbrechte vorseid der jn gheerft ghewuerpt en(de) waerscheep ghelooft jaer en(de) dach / na wet vsage en(de) costume van der vriheden van audenaerde en(de) van pa
mele
jn ken(n)essen der waerheden So hebben wij Fransois crupen(n)inc oliuier van huerne jan van peelkem en(de) coelaert lodemare alse schepene(n) in audenaerde dese
p(rese)nte cirog(ra)phien ghezeghelt elc onser met sine(n) p(ro)pren zegle huuthanghende / daer met ou(er) ware(n) piet(er) van der linden lanseloet va(n) maerke lodewijc va(n) maerke
en(de) jan de bouve(re) alse ghezwoorne in pamele / Dit was ghedaen jnt jaer ons hee(re)n als me(n) screef .xiij. en(de) lxxxix. de(n) xxiij.sten dach van septembre


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]