[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 06
idno 1398 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wii Claus van winegheem Ende wouter fierijns Scepenenen in Antwerpen maken cond dat vore ons quam lijsbeth diederic willem soens weduwe wilen met Eenen
mombore haer ghegheuen metten Rechte Ende bekende dat zij Om(m)e Eene som(m)e ghelds die haer al en(de) wel es vergouden vercocht heeft wel en(de) wittelec / Den Jonckvrouwen
gheheeten Regulia zustren alsoe zij siden Die nv Residencie houdende sijn Jn Een huys dat vormaels was des Ouds willem draecs diemen hiet van s[c]ille ghestaen
Jnde langhe nuwestrate te hulpen vanden Chise die vut dien huyse en(de) gronde gaet Elcs Jaers Eene guldene vrancrijcsche Crone goed van goude en(de) gherecht
van ghewichte Ofte de weerde daeraf in ande(re)n goeden ghelde Jaerlikere en(de) erflike(r) Renten . Op haer huys met houe gronde en(de) met al datter toe hoert van vore tot
achter gheheeten de nuwemane ghestaen Jnde Cammerstrate Tusschen Claus huys vanden moere ane dene zide . Ende Pet(er)s huys van pantghate des haermakers
ane dande(re) zide alsoe wij verstonden Dwelke vors huys met houe gronde en(de) met al datter toe hoert De vors lijsbeth met haren mombore al nv verbonden heeft
en(de) te pande gheset Over de vors Eene vrancrijcsche Crone / tsiaers erflike(r) Renten Te gheldene en(de) te b[e]taelne / vanden seluer lijsbetten en(de) van haren nacomelinghe(n)
Den vors Joncvrouwen Ofte den gheenre die nv tvorseide huys Regeert Ofte diet in toe comenden tiden [R]egeren en(de) bewaren selen t(er) seluer Joncvrouwen behouf die daer nv in woenen oft namaels woenen selen altoes te hulpen vanden Chise die vuten vors huyse en(de) g[r]onde Jaerlecs gaet / erflec en(de) eeuwelec duerende alle Jaere
te kerssauonde teenen paymente voert soe gheloefde de vors lijsbeth met haren mombore die vors. huy[s] hof en(de) gront gheheeten de nuwe mane . Den vors Joncvr(ouw)
te waerne en(de) te Claerne quite en(de) vry van allen ande(re)n Com(m)ere en(de) calaengien die daer meer op siin mochte dan voerscreu(en) es vutghenomen Tderdendeel van
viere guldenen erflec Jan veyse Jtem tderdendeel van Sesse oude groten tsiaers erflec / den cloest(er) tsente michiels / Ende tderdendeel van Sestien scellinghen swarte(n)
en(de) viere hoende(re) tsiaers erflec willeme den Coninc alsoe zij ons seide Jn kennissen van desen l(ett)ren bezeg(e)lt met Ons(en) zeghelen Ghegheuen Jnt Jaer ons hee(re)n
alsmen screef m . CCC . Neghentich en(de) achte / twee en(de) twintich daghe in Julio

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]