[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 029r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst .. Godeuert van der marct Gossijn van den spiegle / Cornillis de ghier / Gillijs van
lambroec en(de) jhan de coninc maken cont en(de) kinlec allen den ghenen die dese lettren selen zien en(de) horen lesen
Dat joncfrouwe lysebet van den ham(m)e / en(de) joncfrouwe allisa van scoudbroec mest(er)sen van den beghine houe van
aelst / zijn com(m)en vore ons bi Rade / en(de) bi goetdunckene haerre capelane en(de) hebben quite ghescouden Jhan(n)e va(n) scoud
broec Alle die rente die hadde dit vorseide hof op de husinghe en(de) op derue dat staet en(de) gheleghen es tusschen
willems [Einkens]Einkens en(de) boudens potters / En(de) dits al ghedaen na dordinanche van den lande . En(de) jn manieren
dat Jhan van scoudbroec moet gheuen Elcs jaers erfelike durende den vorseiden houe tiene scellinghe
ouder zwart(er) parisise tsiaers / van den welken tiene scellinghen tshiaers vorseit soe heuet jhan van scoud
broec bezet en(de) bewijst en(de) op ghedreghen vore ons den vorseiden meest(er)sen tsvorseits houes boef
viue scellinghe tsiaers zwart(er) parisise erfelike op jhans Reinewiten huus en(de) Erue dat staet en(de)
gheleghen es in den stompaerdshoec / En(de) twalef pen(n)inghe tsiaers zwart(er) par / op ene Came(re) ende
op derue datt(er) toe behort die staet en(de) gheleghen es bi broeder jhans [viues]viues huus en(de) Erue / En(de) dese
te gheldene ten elken kersauo(n)de Erfelike / En(de) waer dat sake dat dit bewijs iet te dulde ware
dese vorseide sesse scellinghe op de ghereekene ghelijc dat hier vorseit es daer voren soe heuet
jhan van scoudbroec bezet en(de) bewijst ene came(re) / en(de) derue datt(er) toe behort die staet en(de) ghe-
leghen es bi boidens potters ane den kerchof / En(de) die andre viere scellinghe tsiaers soe heuet
Jhan van scoudbroec bezet en(de) bewijst wettelec vore ons den vorseiden mest(er)sen te dees vorseits
houes boef op die selue Came(re) / en(de) op dat Erue datt(er) toe behort /En(de) daer toe op die andre
came(re) daer naest gheleghen / En(de) dese te gheldene ten Elken sente Jans messe i(n) midden zome(re)
Erfelec / Jn kinnessen der waerheiden soe hebbe wij vorghenoemde scepenen dese lettre(n) gheze-
ghelt met onsen zeglen vtehanghende / Jnt Jaer ons heren doe m(en) screef dertienhondert / en(de)
twalleue jn onser vrouwen auonde lichtmesse

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]