[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
kenlijc zij allen lieden / Dat heinric beyaert met goeder vorsienicheden om(m)e wel doen en(de) hem te quitene jeghen Arekine en(de) paessche(n) sine(n) bastarde(n)
kindren die hij heeft bi grielen bods heeft den vors kindren ghegheuen en(de) gheeft de som(m)e van xx lb gro torn vlaemscher mu(n)ten onder hem
beeden Dats te wetene elken x. lb gro Te jnnene en(de) te hebbene den vors kindren dese vors ghifte Stappants naer de doot van den
vors heinric van den alre eersten en(de) ghereetsten goede / dat naer de doot van hem bliuen sal / al eer eenich van sinen oiren en(de) naercom(m)ers yet deelen
reeken ofte halen zullen / van eeneghen goede naer de doot van hem bliuende / Ende altoes in deser manieren / gheuielt alsoe / dat eenich van beede den
vors kindren quame van liue ter doot / sonder wettel(eke) oir van sinen liue com(m)ende te liue bliuende / dat dan sinen deel van der vors ghifte / sal com(m)en ende
versteruen vp dander kint datt(er) lanxt leuen sal van hem beeden / Ende gheuielt soe / dat beede de vors kind(re) quame(n) van liue ter doet sonder wettel(eke)
leuende oir van haerl(ieder) liue / naer hemlieden bliuende / Dat dan al de vors ghifte sal wed(er) com(m)en en(de) vp al thare / Ende voort ware alsoe dat yeme(ne)
van heinricx vors oire en(de) naercom(m)ers / of yemen in den name van heml(ieden) / jeghen dese vors ghifte en(de) ordenanche stake ofte dade steken in wat maniere(n)
dat ware in deele ofte in al / dat ware telker werf vp een seker scult / van xl lb paris te verbuerne / vp sinen deel / diere jeghen stake of dade
steken / van dat hem van den vors heinric soude moghen com(m)en en(de) versteruen / deen derdendeel jeghen onsen gheduchten hee(re) va(n) vlaen
dre
/ dander derdendeel jeghen scepen(en) [van] audenaerde en(de) terde derdendeel jeghen de kind(ren) vors / om(m)e haer Recht mede te volghene / en(de) altoes
sonder minderinghe van der principale ghiften die em(m)er goet vast ende van werden bliuende sonder eenich jmpechement Ende heinric
vors blijft machtich sijn leuen lanc [al] [dat] vors es / te minderne te meerderne te wed(er) Roupene / en(de) met alle te nieute te doene vor twee scepene(n)
taudenaerde oft vor meer Ende al [dat] hier vors es / dat heeft de vors heinric ghelooft bewijst en(de) beset vp al tgoet dat hi heeft en(de) hebben mach
en(de) naer de doot van hem bliuen sal erue en(de) cateile hoe en(de) waer of onder so wat heerscepe dat ghestaen en(de) gheleghen es / of vonden sal werde(n) / om(m)e al dat
vors es vulcom(m)en te sine jn al d(er) maniere(n) vorscreue(n) / jn kennessen d(er) waerheden hebben wij fransoys Crupen(n)inc ende jnghel va(n) erleghem Alse
scepene(n) jn auden(aer)de dese p(rese)nte cyr[ographie] gheseghelt elc onser met sinen segle vte hanghende / Dit was ghedaen jnt jaer ons hee(re)n m.ccc.xcix den ix sten
dach jn aprille


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]