[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace I122p
settlement Sluis
region Zeeland (Zeeuws Vlaanderen)
WJEµ [i]acop buic, Jan van cleyhem Boudene .f . verheilzoeten, Gillis de grote Ende willem van den
hamere Scepenen in de Sluis, Doen te wetene allen den ghonen die dese lettren zullen zien of horen lesen . Dat
vor ons Cam als vor Scepenen . Pieter koene ende gaf vp in wetteliker ghiften Janne .f . willem
andries zons te svorseits willems behouf Drie sceleghe ouder groter tornoysen erueliker Renten
siaers gheasseneerd vp ziin huis en(de) vp deruachticheide der toe behorende twelke staet binne der kuere
ende binne den Scependome van der Sluus an doostzide van der kercstrate alre naesten adelien
ians wedewe van loberghe huze an dene zide Ende marie Riquards weitzons wedewe huze alre
naesten of ander zide te gheldene dese vorseide Eruelike Rente siaers ten(en) vorseiden willem .f . andries
iof zinen zekeren bode tsinte marie lichtmesse erst comende / ende also vort telken sinte marie
lichtmesse in elc iaer ewelike naer volghende . De welke vors. eruelike Rente de vorseide piet(er) koene
ghelouede den vors. ianne .f . willem andrieszone te willems behouf vors. te waranderne tsinen
vrien Eghindome onghecalengiert ieghen elken mensche . ende Nemmerme de vors. Rente
met ghenen laste te verzwaerne . Jn orconscepen van desen dinghen dat zii bliuen zullen
vast en(de) wel ghehouden tallen daghen hebben wie scepenen vorseit dese lettren vthanghende besei
ghelt met onzen zeglen Dit was ghedaen int iaer ons heren als men screef dustich drie
hondert Neghene en(de) twintich den andren dach na Sinte bertelmeus daghe in den oust

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]