[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O125p
settlement Sint-Kornelis-Horlebeke
region Oost-Vlaanderen
Dat moeten weten alle die sijn ende zelen sijn dat mergriete willems mespelleeren dochter was es comen vor den meyer en(de) vor schepe
nen
van sente cornillis hoerenbeke ende heeft verkent met voghede dat soe es sculdech jonfrouwe katelinen ende jonfrouwe janen van zeghel
sem
.xv. sc parisise siaers Erfeliker renten alsulker munten alse de heeren van den lande ontfaen zelen van haren renten te gheldene van
jare te jare telken kersauonde . Ende voert onbegrepen te sine van gheldene tote sentemarienlichtmesse daer naest volghende de welke
vorseide rente bewijst es van langhen tiden op hare hofstede ligghende te hermijns mersch jnt vonnesse van sente cornillis hoerenbe
ke
in alsulken ghelaghe alse soe gheleghen es / ende lant ende weede der an gheleghen onder al .iij. dachwant groet lettel min ofte meer
Ende in manieren ware dat sake dat dese vorseide rente niet al vergolden ne ware van jare te jare telken sentemarienlichtmesse dat jonfrou
we
kateline ende jonfrouwe jane vorseit of de bringhere van deser cyrographen souden moghen hant slaen an al dit vorseide bewijs alsoe
ment dan vonde ghelijc haren properen erue behouden sheeren rechte ende adelings rechte . hier ouer was steuen scietcatte steuens sone
alse meyer steuen de smet jan vanden keye die men seit vinouter . steuen vanden opstalle tassin vanden damme Gillis tarulant . Gillis osts
en(de) jan nuetijn alse schepenen van sente cornillis hoerenbeke. Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren .m.ccc. ende .xlvij. jn hoymaende


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]