[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Schepenbank Tielt: geordende oorkonden
idno 12r
Historiek
origPlace H123p
settlement Tielt
region West-Vlaanderen
WJ Jhan van Crouelt / Oliuier van leent / Wouter hulsbusch / Ende heinric van den hulle Scepenen Jn de stede van thielt
ten tiden dat dese dinghe ghedaen waren / doen te wetene allen den ghenen die desen resenten tsaertre sullen zien of
horen lesen / Dat Jacop Can[si]n ende alise siin wetteleke wijf hebben ghecocht Jeghen gillis ympine ende Jeghen katelinen siin
wetteleke wijf Twalef scele parisise siaers erueleker renten te maes cremps bouf / Ende dewelke twalef scele parisise siaers
zij hem coepen ende besetten moesten binnen der vrihede van thielt / als in minderinghen Ende in Lichtinghen van drien
ponden ende twalef scelen parsisisen siaers die de vorseide maes hadde erueleke vp de stede staende in de hoghe strate an de zuut
zide van den molenviuere die oliuier van der elst ende sine kindere voortijts houdende waren . Ende als van desen vorseiden
twalef scelen parisisen siaers erueleker renten / So siin Gillis ympin Ende kateline siin wetteleke wijf vors. com(m)en voor
ons ende hebbense wetteleke beset Ende hemleden der of ontheruet vp ene huus ende vp ene hofstede staende ende ligghende
Jn de caluerstrate an de noort side tusschen katelinen sdraiselaers huus ende stede an dene zide Ende philips van scillen
beke dreue was an dandre zide Groot van roeden ende van maten / neghene ende twintich roeden lettel min of meer
Ende up al datter up es ertuast ende nagheluast ende dese vorseide twalef scele parisise siaers erueleker renten te betaelnde
te elken half maerte Jn elk Jaer eruelike ghedurende Ende oec so kenneden hem gillis impin ende kateline siin wijf van
den vorseiden Jacop ca[ns]in wel ende al vergolden van al dat hire hemleden of ghelooft hadde / So dat naer al desen de
vorseide maes crempe in de vorseide twalef scele parisise siaers wetteleke was gheheruet / naer costume ende vsage van
der vrihede van thielt / ende wel es te wetene dat waren de zaken so dat gillis ympin ende siin wijf of emmer de ghene
die dit vorseide beset houden sullen niet golden den vorseiden maes crempen of sinen nacommers dese vorseide twalef scele
parisise siaers erueleke ten daghen alsoot vorscreuen staet So mochte de vorseide maes hant slaen an al dit vorseide
beset ende an dat daer vp ware ertuast ende nagheluast als ouer siin vri goed / naer de costume ende vsage van
der vriehede van thielt ende om dat wi scepenen bouen ghenoumt / kennen alle dese dinghe voor ons ende met ons wetteleke
ghedaen So hebben wi desen presenten tsaertre ghezeghelt elc van ons met sinen propren zegle vtehanghende Ghedaen
Jnt Jaer osn heeren als men screef dusentich driehondert / viue ende zestich / den vierden dach in maerte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]