[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O598r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
kenlijc zij allen lieden Dat jan van beyaert jans sone / heeft ghecocht ende ghecreghen bi goeder ghetrouwer vorworden jeghen lieuaert
Crachte Arende van den vergiere ende kerstiane Lieuins als prouiserers van der kerken van pamele in desen tijt / Een vierendeel van
den huus ende herue / dat staet te pamele vp de schelde / tusschen gillis svogheleeren huus ende erue was an deen zide / Ende Arend zoet(er)s
huus ende erue an dander zijde / dwelke vors vierendeel van den vors huus en(de) erue / der kerken van pamele toequam ende verstaerf va(n)
joncfr janen jans wijf was van den heede / Dit om(m)e achte schellinghe paris siaers / al sulker munten als daermede dat me(n) erfeleke
Rente ghelden ende betalen sal binnen der stede van Audenaerde / ten daghen dat dese vors Rente vallen sal Ende dese vors viij. sc
paris siaers te gheldene jaerlijcx telken half aprulle / eewelijc ende erfelijc duerende / Ende van desen vors vierendeele / van den
vors huus ende herue So hebben hem de vors prouiseres met voegde in den name van der kerken vors / wel en(de) wettelijc onduut en(de)
onderft / behoudende der vp de vors viij sc paris siaers t(er) kerken bouf vors / Ende doe so wasser jan van beyaert vors wel en(de) wettel(ijc)
toe ghedaen ende der in gheheruet naer wet / costume ende vsage / van der vrijheden van auden(aerde) / Ende heeft voort de vors jan gheloeft
ende bewijst / ware alsoe dat an dit vors vierendeel / van den huus en(de) erue / Eenich ghebrec ware van den vors .viij. sc siaers te
verhaelne die voort te jnnene ende te verreekene / op sijn huus ende erue staende vp de selue side / naest goessins huse van hauteghe(m)
Jn kennessen der waerheden So hebben wij fransoys Crupen(n)inc Coelaerd Lodemaer / Ende jan Lodewijcx Alse scepen(en) in auden(aerde)
dese p(rese)nte cyrogr(aphie) gheseghelt / elc onser met sinen zegle vte hanghende / Djt was ghedaen jnt jaer ons heeren als men screef .m.ccc
viue ende neghentich / den xiiij sten dach in hoymaend


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]