lemma | facsimile p. 404 | 8

Gijzegem  (facs.) [ Ninove : Al : OVl ]
Gisengem • 1165 • G N
Gisengem • 1167 • G N