lemma | facsimile p. 404 | 7

Gijzegem  (facs.) [ Gijzegem : Al : OVl ]
Ghisenghem • 1190 • G N
Gisengem • 1212 • G N