lemma | facsimile p. 1102 | 16

Zingem  (facs.) [ Sint-Amandsberg : Gt : OVl ]
Siggingehem • 966 • ed. DB, p. 229
Siggengem • (1019-30) • ed. DB, p. 248
Singem • 1223 • G Bd 30, 1 v°