lemma | facsimile p. 1102 | 15

Zingem  (facs.) [ Zingem : Ou : OVl ]
Siggingahem • (885-86) kop. 941 • ed. DB, p. 134
Siggingahem • 966 • ed. DB, p. 229
Segingehem • eind 9e kop. 941 • ed. DB, p. 138
Sicgingahæm • 960 vals (990-1035) • ed. DB, p. 150
Sicgingahem • 963 kop. midden 11e • G LT 75 v°
Sikingehem • 964 • ed. DB, p. 156
Sikingehem • 966 • ed. DB, p. 161
Siggengem • (1019-30) • ed. DB, p. 248
Sicgingehem • 2e kwart 11e • ed. DB, p. 149
Siggechem • 1088 • ed. DB, p. 217
Sinchem • 1121 • G SB
Singhem • 1219 • Ou 459